Als liefhebber van Gods woord benader ik termen graag vanuit de context van het woord.
Identiteit heb ik als term niet terug kunnen vinden in de bijbel. Wel heb ik vele teksten gevonden die iets zeggen over “Ik ben”. Maar eerst dit, volgens ‘het internet’ is het antwoord op de vraag ‘wat is je identiteit’ afhankelijk aan wie je het vraagt.
-Een antropoloog zal aspecten noemen van cultuur, taal, etniciteit en familie
-Een socioloog heeft bij voorkeur over ‘de groepen’, ‘de staat’ en het ‘type samenleving’
-Een hiostoricus benoemt zowel antropologische, socoilogische als econimosche aspecten
-In de filosofie en in de psychologie benaderd men identiteit als iets wat bepaald wordt van binnen de persoon.
De gemeenschappelijk benaderingen van bovenstaande insteken is dat zij allemaal in de kern vertellen dat zij hun identiteit ontlenen aan …. de mens / aan zichzelf.
Het woorden boek ‘van Dale’ heeft in de kern dezelfde insteek en geeft als korte definities:
1) eenheid van wezen, volkomen overeenstemming 2) eigen karakter, het individuele kenmerk

Al eerder gaf ik aan dat ik, als gelovige, zaken vanuit bijbelse context benader. Je zou de vraag kunnen stellen: hoe benadert een biblicist (=iemand die de Schrift volkomen en letterlijk onderschrijft) de term identiteit.
Je identiteit, vanuit de Schrift benaderd, wordt bepaald door waar je vandaan komt ( de bron) en waar je naar toe gaat (het doel). In een notendop:
We zijn geschapen door God. Hij is de bron. Daar komen we vandaan. In Zijn plan van tijdperken heeft hij de mens kennis gegeven van goed EN kwaad. Door het offer en de opstanding van onze Heer Jezus Christus, zijn we (de mensheid) gekocht en is er betaald door de zoon van God, die het beeld van God de Vader is. God zal ons straks weer terug brengen en zal straks alles in allen zijn.

De identiteit van een gelovige zou Gods woord als uitgangspunt gebruiken. Daarom ga ik te rade bij wat de bijbel mij verteld wat mijn identiteit is, wie ik ben. Hierbij een kleine opsomming. Ik ben …
• Aanvaard – Efeze 1:6
• Geadopteerd – Galaten 4:5
• Levend – Galaten 2:20
• Een ambassadeur – 2Korinthe 5:20
• Verhoogd – Efeze 1:3
• Geliefd – Romeinen 1:7
• Smetteloos – Efeze 1:4
• Gezegend – Efeze 1:3
• Gekocht – 1Korinthe 7:23
• Begraven – Kolossenzen 2:20
• Geroepen – Romeinen 8:30
• Gekozen – Efeze 1:4
• Besneden – Kolossenzen 2:11
• Christus – 1Korinthe 12:12
• Compleet – Kolossenzen 2:10
• Gekruisigd – Galaten 2:20
• Dood – Romeinen 6:2, 11
• Verlost – Kolossenzen 1:13; Galaten 3:13
• Medeburgers – Efeze 2:19
• Tevoren gekend – Romeinen 8:29
• Vrij – Galaten 5:1
• Verheerlijkt – Romeinen 8:30
• Zijn lichaam – 1Korinthe 12:27
• Zijn tempel – 1Korinthe 3.16
• Zijn prestatie – Efeze 2.10
• Heilig – Efeze 1.4
• In gemeenschap – 1Korinthe 1:9
• Inwonend – Efeze 4:6
• Gezamenlijk-lotdeler – Romeinen 8:17
• Gerechtvaardigd – Romeinen 8:30
• Nieuwe schepping – 2Korinthe 5:17
• Voorbestemd – Romeinen 8:30
• Verzoend – 2Korinthe 5:18
• Rijk – 2Korinthe 8:9
• Rechtvaardig – 2Korinthe 5:21
• Opgestaan – Kolossenzen 2:12
• Geheiligd – Romeinen 1.7
• Gered – Efeze 2:8
• Verzegeld – Efeze 1:13
• Gezeten – Efeze 2:6
• Een Zoon van God – Romeinen 8:14
• Overgebracht – Kolossenzen 1:13
• Overwinnend – 2Korinthe 2.14
• Overwinnaar – 1Korinthe 15:57
Een paar punten wil ik graag heel kort toelichten.
*U bent gecompleteerd in Hem! (Kol.2:10)
Waar zouden we nog om vragen?
We hebben niets anders meer nodig. We zijn gevuld met Zijn volheid. We kunnen niet ‘nog meer completer’ gemaakt worden. Er zijn geen voorschriften, ceremonieen, ervaringen of inspanningen die nodig zijn om toegevoegd te worden aan het werk van de Heer Jezus Christus.

*Ik ben lid van Zijn lichaam! (1 Kor.12:27)
Zo zijn wij, de vele, één lichaam in Christus. De leden van het lichaam van Christus maakt MIJ niet slechts één met Christus, het verenigt ook MIJ met ELK ANDER lid!
Zo zien we ook elkaar. We zijn één in Hem!
Tel alle ‘ik ben’ op en bestudeer de teksten en je ontkomt niet aan de vaststelling dat de identiteit van een gelovige in Christus is!

This post has already been read 333 times!