‘Onopvallende’ woorden kunnen veelzeggend zijn. Ze vallen niet op en daardoor lezen we er vaak gedachteloos overheen, maar de betekenis en de rol van zo’n onopvallend woordje kan alles bepalend zijn. Het kan een enorm verschil maken.  Zo’n woordje is ‘totdat’.  Volgens het Van Dale woorden boek betekent het: tot het ogenblik waarop.
Laten we een vijftal bijbelteksten bekijken die u zullen verbazen! Misschien zult u zich verbijsterd afvragen: staat dat er werkelijk? Hoe heb ik er ooit overheen kunnen lezen, en waarom is mij dat nooit verteld?

1-Gaven gegeven TOTDAT…
(Efez.4:11-14) En hij heeft inderdaad de apostelen gegeven(*1), zowel de profeten, zowel de evangelisten, zowel de herders en leraars OM de toebereiding van de heiligen tot in werk van bediening, tot in opbouw van het lichaam van de Christus TOTDAT wij allen zouden bereiken tot in de eenheid van het geloof en van het besef van de Zoon van God (…).Opdat wij niet meer onmondigen zullen zijn, op en neer golvende en rondgedragen wordende, in elke wind van de onderwijzing…

Kort samengevat : dus de gaven zijn gegeven OM …nu komen de redenen….TOTDAT…tot een ogenblik…..OPDAT… het doel

-Waarom zijn destijds die gaven gegeven?  OM….de heiligen ( apart gezette) toe te rusten ( klaarmaken) tot dienst betoon tot opbouw van het lichaam van de Christus
-Tot Wanneer? Wanneer houden die gaven op?… tot wij allen zouden beseffen en bereiken tot in de eenheid van geloof. Vergis u niet, wat de zoon van God weet en beseft heeft Hij doorgegeven. De geloofswaarheid die ‘de heiligen’ tot dan toe ter beschikking stond was fragmentarisch en incompleet. De apostelen die Christus daarvoor had afgevaardigd, zouden ‘het geloof’ (=het Woord dat geloofd zou worden) verenigen. Alle geschriften vormen nu de bijbel. Godzijdank hebben de apostelen aan het einde van hun leven hun geschriften verzameld (2 Tim.4:13, 2 Petr.1:15) als hun nalatenschap. Daarin vinden we ‘de eenheid van het geloof’!
-Wat is het doel? Die eenheid van geloof en het besef daarvan maakt dat wij vast staan! We laten ons niet afleiden door ‘slecht nieuws berichten’. We staan vast op de beloften, we staan vast op de Schriften!

We zijn niet meer onmondig, dat is onze status! We zijn als ekklesia volwassen. Individueel groeien we nog. We hebben niet te maken met ‘ kerkelijke hiërarchie’. We zijn als ekklesia volwassen.

(*1 heeft gegeven – specifieke grammaticale vorm wat aangeeft dat het een feit is en voltooid is.)

2-Jullie zullen mij(Jezus) niet meer zien TOTDAT…
In Matheus 23 wordt het laatste publieke optreden van Jezus beschreven. Hij neemt ‘afscheid’ van Jeruzalem na een striemend betoog tegen de farizeeën (het zevenvoudig wee).

Math.23:37-38 Zie uw huis wordt aan u overgelaten (verwoest), want ik zeg u dat gij mij niet meer zult zien TOTDAT gij zegt (en nu citeert de Heer uit Psalm 118) gezegend Hij die komt in de naam van de Heer

Totdat. Er komt dus een tijd dat de Heer terug komt. Daar gaat het om. Dat is de wending. Het punt in de kerkhistorie is dat vele zeggen, de kerk is Israël (vervangings theologie).Men zegt, voor Israël is het over. Men heeft alle beloften die voor het volk Israël van toepassing waren op zichzelf betrokken. De kerk zou dan het nieuwe Israël zijn.
Dat is een afschuwelijke en niet bijbelse stelling!
Men kent zichzelf een valse identiteit toe. Maar God heeft aan Zijn oogappel (Deutr.32:10), beloften gegeven, en zal deze tot op de komma vervullen. Via Israël zullen uiteindelijk alle andere volkeren gezegend worden.

De Heer nam afscheid en zei dat ze hem niet meer zouden zien. Dat is nu de status van ‘het volk Israël’. Ze zien niet wie de Messias is. Ze zien hem niet zitten (letterlijk en figuurlijk- zie ook Luc.22:69, Kol.3:1) Ze zijn ziende blind. Maar er komt een TOTDAT! Ze zullen Hem weer zien, na twee dagen op de derde dag ( Hos.6:2).  Dan zal Hij te Jeruzalem op de troon van David heersen ( Jes.9:5-6)

3-Jeruzalem verwoest TOTDAT….

Jes.32 – gaat over Jeruzalem - 14 Want de burcht (het paleis) ligt er verlaten bij, het rumoer van de stad is in eenzaamheid veranderd, ofer (zie 2 Kron.27:3-4) en de wachttoren zijn voor eeuwig (voor altijd) spelonken geworden TOTDAT….over ons ( volk Israël) uitgestort wordt de geest uit den hoge. Dan (…)

Heeft u het gelezen? De SV zegt ‘voor eeuwig’ spelonken geworden, en direct daarna zegt men TOTDAT. Dat is vreemd. Eeuwig betekent toch voor altijd? dat er geen einde aan komt? En dan volgt er een totdat?

Hier staat het Hebreeuwse woord ‘olam’. Olam (en het Griekse woord ‘aeon’ in het NT) vertaald men met eeuwig. Zonder einde. Dat is  niet correct! Sterker nog dat is zeer kwalijk! Want er volgt een totdat.

Altijd denkt men bij straf en gericht, dat komt noooooit meer goed, maar het punt is dat er een totdat is! ‘Olam en aeon’ hebben een totdat! De termen ‘olam en aeon’ betekenen een tijdperk met een begin en een einde. Dat IS het evangelie, dat IS het goede bericht. God richt. Jazeker. Een gericht in de bijbel is het recht zetten van zaken. Alles zal aan het licht komen en God zal iedereen rechtvaardig richten. Hij zal alles recht zetten. 

4-want Hij (Christus) moet als koning heersen TOTDAT…

 1 Kor.15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden 23 maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben 25 want Hij moet als koning heersen TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft 26 De laatste vijand, die onttroond wordt , is de dood (…) 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zich zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen

Soms zijn teksten zo eenvoudig, dat een kind het kan begrijpen. Dit is zo’n tekst, maar men maakt het zo moeilijk.
Iedereen(!) sterft. Dat is een gegeven, maar zoals het zo zeker is dat we sterven is het ook zo zeker dat iedereen(!), diezelfde allen!,  levend gemaakt zullen worden in Christus.
Hoe dan? In een bepaalde volgorde.
1e Christus als eerste(ling). Hij stond op in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht.
2e vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, er staat in Zijn parousia=in Zijn aanwezigheid, is niet één moment maar een periode.
3e het einde. Vraag: het einde van wat? Nou, van de levendmaking, want alle worden leven gemaakt. Dus de laatste ‘groep’ die levend gemaakt worden zijn zij die nog niet van Christus zijn. Wanneer vind die laatste levendmaking plaats? Dat staat erbij, zie vers 24 wanneer Hij het koninkrijk overdraagt aan de Vader

Lees nu vers 25: Christus zal heersen TOTDAT….he? Hij heerst toch voor eeuwig?
Dat staat ook duidelijk in Luc.1:32-33 Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven 33 en Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen

He? In 1 Kor.15:25 staat heersen totdat ….en in Luc.1:33 staat….koning wezen tot in eeuwigheid … ? Wat is het nu?
De vertaling zet u en mij op het verkeerde been. Net zoals we in Jes.32 hebben gezien! Dit is precies hetzelfde punt. In Lucas 1:33 staat NIET eeuwigheid maar ‘aeon’! en ook nog eens in het meervoud, dus ‘aeonen’. Het meervoud bewijst alleen al dat het niet eeuwigheid kan zijn, want hoe kan iets waar geen einde aan komt in een meervoud voorkomen? Neen Christus zal heersen tot in de tijdperken! In Openbaring 22:5 maakt men precies dezelfde fout, daar staat dat de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Er staat: tot in de aeonen! Tot in de tijdperken. “aan het als koningen heersen” zit een einde aan, hoe raar het ook klinkt

Let op de verschillen: Hij zal heersen TOT IN de ‘aeonen’, tot in de tijdperken, en aan het koninKRIJK zal geen einde komen. (1 Kor.15 …en dan draagt Hij (Christus Jezus, de Zoon van God,  zijn koningKRIJK over aan God de Vader. Zie Lucas 1:33 heersen tot in de tijdperken, en zijn koningKRIJK zal geen einde nemen)
Dus aan het koninKRIJK komt GEEN einde. Dat klopt , want dat perfecte koninkrijk wordt aan de Vader over gegeven. Dat blijft bestaan!

Terug naar 1 Kor.15:25 …want Hij moet als koning heersen TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft 26 De laatste vijand, die onttroond wordt , is de dood…
Dit kent men in het algemeen niet, en dat is logisch omdat men alleen het idee heeft van een eindeloze eeuwigheid. En dat Christus eeuwig zal heersen. Maar de consequentie van het wegmoffelen van het TOTDAT in 1 Kor.15 is dat de dood dan niet onttroond wordt!!! Laat dit goed opu inwerken. Dan kan je dus nooit echt Pasen vieren.

Maar de laatste vijand die teniet gedaan wordt IS de dood!!
Maar de dood zal teniet gedaan worden. Waarom? Omdat ALLEN levend gemaakt worden. En als allen leven, dan is er geen dood meer. Zo simpel is het. Daar gaat het om in het evangelie. We ontvangen het LEVEN om niet, door het werk van onze Heer .

5-verlorenen wordt gezocht TOTDAT…het gevonden is!
In Lucas 15 lezen we over drie gelijkenissen. Over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. De kern van de gelijkenissen is dat altijd alles gevonden wordt, en wat men zich vaak niet realiseert is, dat de eigenaar (herder, vrouw, vader) iets kwijt is!

De herder was een schaapje kwijt, de vrouw was een penning kwijt, en de vader was zijn zoon ‘kwijt’.
Het evangelie is, wij behoren de grote eigenaar toe. Er is voor heel de mensheid betaald door de Zoon. We zijn werk van zijn handen. De ene God zal met ieder tot zijn doel komen! Op Zijn manier en op Zijn tijd, maar ieder zal gevonden worden en  LEVEN ontvangen!

This post has already been read 335 times!