In het eerste boek van het ‘Nieuwe Testament’, in Mattheus hoofdstuk één lezen we als eerste het geslachtsregister van Jezus Christus. Het is bijzonder dat er drie maal veertien geslachten genoemd worden. Dat gegeven is een bijbelstudie op zich , maar niet hetgeen wat ik vandaag wil delen.
Direct daarna, vanaf vers 18, lezen we over Maria die zwanger was geworden door de kracht van God’s geest en Jozef die haar wilde verlaten (wegsturen). Nadat in Jozef deze overweging was opgekomen lezen we het volgende :

(vers 20) Zie, een engel des Heren verscheen hem in een droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria , uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. (vers 21) Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. (vers 22) Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide…
…En nu komt het punt waar ik uw aandacht voor wil vragen, Mathheus citeert hier Jes.7:14 : Zie , een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

Ja denkt u misschien, is dat bijzonder? Er worden honderden teksten uit ‘het oude testament’ geciteerd in het ‘nieuwe testament’.
Buiten het feit dat dus ruim 700 jaar(!) voordat de Heer geboren werd dit geprofeteerd werd! staat het citaat midden in een hele aparte geschiedenis…Juda stond onder immense druk van vijanden.

Een korte introductie van Jesaja 7:
Na de dood van Uzzia (6:1) wordt Jothan koning. Deze deed wat recht is in de ogen van de Here, maar het volk ging door met kwaad doen (zie 2 kron.27:2). Jotham was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Here, zijn God.
Daarna komt de goddeloze zoon van Jotham, namelijk Achaz, aan de regering in het gebied Juda. Hij maakte gegoten beelden voor de Baals. Hij ontstak zelfs offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen. In die periode worden  nieuwe profetieën aan Jesaja gegeven.

Wat was de situatie?
Het hoofdstuk zeven begint te vertellen dat, door de goddeloosheid, er koningen (Rezin= koning van Aram en Pekah=koning 10 stammen) Juda binnenvallen en 120.000 man doden , duizenden als slaven wegvoeren en proberen Jeruzalem te veroveren. Doordat Assyrie Achaz te hulp kwam (2 Kon.16:7) lukt het Rezin en Pekah niet om Jeruzalem te veroveren.(zie 2 Kron.28) .

klein gedeelte uit Jesaja 7
Als Achaz angstig wacht op hetgeen gaat komen (vers 2) gaf de Here Jesaja de volgende opdracht (vers 3)…Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon(!) naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver, naar de weg van het Vollersveld.
De boodschap die Jesaja en zijn zoon brengt is goed en slecht. Goed omdat Israel (= 10 stammen) en Syrie verslagen zullen worden, slecht omdat Assyrie ook Juda zal binnenvallen. De Heer geeft Achaz dan ook een teken (= iets dat een betekenis heeft) en dan komt de geciteerde tekst: (vers 14) zie , de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven. (vers 15) Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen etc

Een paar details :
Het is opvallend dat Achaz koning is, maar de boodschap aan het koningshuis van David(!) werd bericht (zie vers 2). Het gaat dus in eerste instantie niet om Achaz maar om het koningshuis van David. Weet u nog waar Matheus mee begon? Met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David (vers 1)

Achaz was angstig. Er staat (NBG) vers 2 …beefde zijn hart en ook het hart van het volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind
Is het niet mooi dat we in 1 Kron.16 – de lofzang van David- in vers 33 lezen: dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de Here, want Hij komt om de aarde te richten

Jesaja moest met zijn zoon Sear-Jasub* naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver*, naar de weg van het Vollerveld* gaan
-Jesaja had twee zonen met hele profetische namen: Maher-Salel Chas-Baz = haastige buit, spoedige roof (Jes.8:1-4) en Sear-Jasub = een rest keert weer
-Vollerveld is het veld waar klederen (wit)gewassen werden
-Bovenste. In het Hebreeuws staat hier allerhoogste. Precies hetzelfde woord wordt vier maal gebruikt in Dan.7:18, 22, 25 en 27 (heiligen van de Allerhoogste)
-Vijver. Dit Hebreeuwse woord vijver (H1295) heeft een woordverband met zegen (H1293 – BRK)
Dus profetisch gaat Jesaja hier met een wedergekeerde rest naar de allerhoogste waar ze witgewassen worden en de zegen ontvangen.
In die setting staat dus de tekst : zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren
Is dat niet bijzonder?

Nog twee punten wil ik toelichten. Van die zoon staat dat hij boter en honing zal eten (vers 15).
-Boter ontstaat onder druk. Het spreekt van druk, van persing. Heeft de Heer niet geleden op Golgotha? Heeft hij daar niet onder grote druk zijn volmaakte werk volbracht?
Daarnaast zit er ook nog een andere kant aan. Het volgende bedoel ik dubbelzinnig: wordt niet de opbrengst ingezameld op de dorsvloer en bij de perskuip bij het loofhutten feest (Deutr.16:13) ?
-Honing spreekt van het woord van God. Net zoals Jonathan in 1 Sam.14:14 op de hoogte zijn overwinning behaalde en na het eten van honing (lees het woord van God) zijn ogen werden verlicht zo is de zoon het vleesgeworden woord (Joh.1).
De eerste komst van de Heer was in vernedering, de tweede komst zal in heerlijkheid zijn.

Wat een wonderlijke profetische zaken komen we tegen in de blijde boodschap van Math.1: zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren

This post has already been read 583 times!