blindgenezenNaar  de 29e studie uit de studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ van A.Piet (link naar studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ )
Onderwerpen die ter  sprake komen zijn: zonde/straf,  reïncarnatie? , Theo-dicee vraagstuk (waarom leed)? ,  het kwaad.

Joh:9:1-3 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. (2) En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? (3) Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. (4) Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. (5) Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Algemen info:
-De geschiedenis van de blindgeborene komt uitsluitend voor in Johannes evangelie.
-Extra toelichting: in het Johannes evangelie worden zeven wonder-tekenen beschreven, namelijk:
1 bruiloft te Kana (hfdstk 2) …begin van Jezus zijn tekenen(= heeft een betekenis), … 3e dag
2 genezing zoon van de hoveling (hfdtsk 4)
3 genezing in Betesda (hfdstk 3)
4 spijziging 5000 (hfdstk 6)
5 storm op het meer (hfdstk 6)
6 genezing van de blindgeborene (hfdstk 9)
7 opwekking Lazarus (hfdstk 11)
8 —-wonderbare visvangst (21) = na Christus opstanding . Bekijk de ‘8’ typologisch, vanuit het Hebreeuws, als een nieuw begin.

Tekst commentaar:
(vers 1) En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was.
…en voorbijgaande/en terwijl hij passeerde: dit stukje tekst koppelt geschiedenis en thematisch. Het verbindt hoofdstuk 9 met hoofdstuk 8 vers 59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel. –Hij is NU verborgen zie commentaar hfstk 8:59)
…zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was: Hij ziet hem zitten. De mens die Hij zag was al blind bij zijn geboorte.

(vers 2) En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is
De veronderstelling was dus dat de man blind was omdat er gezondigd was, nogmaals dat de zonde de rede is. In het algemeen verbindt religie ‘onheil / ziekte / pijn etc’ aan zonde.
…deze of zijn ouders. Vraag: hoe zou deze man zelf de rede zijn / gezondigd hebben als hij vanaf geboorte blind is?

Sommige suggereren  dat de discipelen in reïncarnatie zouden geloven. Je vind dat idee van reïncarnatie nergens in de Schrift. Dus dat de mens sterft en weer opnieuw vlees wordt (re-incarnatie). Je leest wel het de mens gegeven is één maal te sterven (Hebr.9:27) Een mens staat op door opstanding, dit lezen we in Openb.20:4 en de overige doden werden NIET weder levend dan na de duizend jaar. Ze reïncarneerde niet, ze worden levend door opstanding.
…of zijn ouders? Het bijbelse principe is dat er nooit één (blindgeborenen) gestraft zal worden voor zonde van de ander (ouders).

In Ezech. 18:20 lezen we dit : De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

De zoon wordt niet aangerekend wat de vader gedaan heeft. Het is dus uitgesloten dat de man in Joh.9, de blindgeborenen, ten gevolge van een daad van zijn ouders blind is.

-tussendoor: wel kan je als kind de gevolgen dragen van wat ouders hebben gedaan. We dragen bijvoorbeeld het gevolg (de dood in ons) van de gebeurtenissen in de hof. Of denk bijvoorbeeld aan medicijn gebruik van een moeder, wat gevolgen kan hebben op de vrucht in haar schoot.
Maar nu volgt het magistrale antwoordt van de Heer zelf!

(vers 3) Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.
De centrale vraag waar de Heer in deze verzen op gaat reageren is: waarom het leed toch?
Let op : ouders hebben niet gezondigt en ook de blindgeborenen niet, MAAR de werken van DE GOD moeten openbaar worden!
Hij was blind zodat hij genezen zou kunnen worden. Dat zou nu openbaar worden.

Dit is het zogenaamde ‘Theo dicee’ vraagstuk. Hoe kan God almachtig zijn en goed, als er kwaad in de wereld is (lijden, zonden, leed, dood, pijn etc)? Hoe rechtvaardigt God zich daarin?
Hoe vaak komen we deze vraag niet tegen: Als God bestaat waarom dan….
Die vraag kan je wegwuiven door aan te geven dat wij als klei zeker geen enkel recht hebben om Hem, de Schepper, de pottebakker, DE GOD , ter verantwoording te roepen. ‘Wie zijn wij?’ Het zou complete hoogmoed zijn. Die conclusie is terecht maar geeft geen antwoord op de vraag.

-Tussen betoog :  contrast functie van het kwaad –
De vraag van de discipelen is zo goed. Doordat de discipelen deze vraag stelden, hebben wij een bijbels antwoordt op het The-dicee vraagstuk. Het gaat niet om het falen van de mens maar om de werken van DE GOD.
Het kwaad, in deze tekst de blindheid die een onschuldige man droeg, is noodzakelijk, Waartoe dan? Opdat de werken van God openbaar zouden worden. Dus de man had ‘tientallen’ jaren geleden, moeite gekend etc , zodat de werken van God openbaar gemaakt zouden worden.

Het kwaad wat er is, is noodzakelijk kwaad. Kwaad heeft een contrast functie. Het maakt iets duidelijk.
-zonder kennis van kwaad geen kennis van goed
-zonder ziekte geen genezing
-zonder ellende geen ontferming
-zonder lijden geen liefde (2x passie) – hoe bewijs(!) je dat je van iemand houdt
-zonder dood geen levendmaking
-zonder schuld geen vergeving
-zonder zonde geen rechtvaardiging
-zonder vijandschap geen verzoening
-zonder verlorenheid geen redding
Kennis van goed, redding, ontferming enz is niet los verkrijgbaar !! Hoe zou je goed kennen zonder kwaad?
God toont zijn hart(!), bewijst Zijn liefde(!) door het contrast principe. Het kwaad is noodzakelijk om het goede zichtbaar te maken. Opdat de werken van DE GOD openbaar worden.

Standaard zegt de theologie : het kwaad is in deze wereld omdat het fout is gegaan. God werd overvallen door de andere weg die de mens (het schepsel) had besloten te nemen.
Maar Gods woord zegt dit

(A) – Rom.8:20-21 want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt, niet vrijwillig (!!) maar om de wil van Hem die haar aan onderschikt(!!)
Niet door de keuze van het schepsel zelf, neen zegt Paulus, maar vanwege Hem (DE GOD) die haar (de schepping) daar aan onderschikt.
En,  gaat Paulus verder in Rom.8:21:  in hope echter (=vaste zekerheid), omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Hier ziet u wat er in Joh.9:3 beschreven wordt als : de werken van DE GOD die openbaar moeten worden. Er gaat niets mis. Het is onder ZIJN controle

(B) – 1 Kor.15:47-49 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. (46) Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. (47) De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. (48) Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. (49) En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Er staat dus: eerst het zielse dan (daarna) het geestelijk. Toen God Adam schiep was het niet het definitieve, neen, EERST het zielse , het vergankelijke (=voorbijgaande),  en pas DAARNA het geestelijke, het onvergankelijke. Adam moest dus eerst geschapen worden met het oog op de laatste Adam (= Christus)

Het feit dat Adam een sterveling werd was niet buiten God’s plan om, dat was het plan! Toen Adam geschapen werd was dat met het oog op de laatste (!) Adam.
Ter verduidelijking: Adam was vergankelijk. Door het eten van de geboomte van leven bleef hij in leven. Toen hij at van de boom van ‘kennis van goed en kwaad’ werd hij stervende stervend (Gen.2:17).  Toen God Adam schiep had hij Christus al in gedachte.
Eerst vergankelijk (ziels) en daarna onvergankelijk(geestelijk). Hierin ziet u het contrast principe.

Job.38 neemt God het woord. God stelt alleen maar vragen aan Job, waar was je toen IK…
God zegt eigenlijk, weet jij wat IK, DE ene GOD weet? Ken je mij(=GOD)? Ken je Mijn (=God’s) beweeg redenen? (…) Job 42:1-2 Toen antwoordde Jod JHWH,   Ik weet dat u alles vermag, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld.

Er gaat nooit iets mis. Hij hoeft nooit op ‘plan b’ over te schakelen. Hij overziet het einde van het begin.

Het gaat er in Joh.9:1-3 niet om wat die blinde man gedaan heeft, het gaat om wat GOD doet, het gaat om Zijn werken die openbaar moeten worden., waarmee hij bezig is. Hij zal het rijkelijk goedmaken, ook met de blindeman die tientallen jaren geleden heeft. Dat leed zal totaal niet te vergelijken zijn met de heerlijkheid die over hem (en alle andere die lijden) wordt geopenbaard.

Zijn werk is nu (2017) nog niet af. Wacht dus met uw ‘eventuele oordeel’over Hem tot Zijn werk klaar is. Anders is het een vooroordeel.

This post has already been read 618 times!