tentdrsmnkmstGrote lijn
Aan het einde van bvb Mattheus lezen we de opdracht om volken te maken tot discipelen van Christus. (Math.28:16-20). Maar voordat het zover was, zou eerst Israël tot discipel van de Messias gemaakt moeten worden (Math.10:5-8 en zie Hand.3:25 en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden), en o.a. dat proces lezen we in het Bijbelboek Handelingen.

-In handelingen 3 lezen we hoe Petrus en Johannes een verlamde in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër, doen wandelen. Hierna volgt een betoog van Petrus voor het volk in de zuilengang van salomo.
Kenmerkend in zijn oproep is dat zij (Petrus en Johannes) getuigen! zijn van dat God de leidsman(= de eerste, die vooraan gaat) ten leven heeft opgewekt. Petrus roept het volk op, dat uit onkunde heeft gehandeld, om tot berouw en bekering te komen opdat hun zonden(=ongeloof) uitgedelgd worden en er tijden van verademing komen. Later lezen we dat er 5000 geloofde. Een geweldig begin, maar het punt is dat het volk en hun religieuze leiders uiteindelijk niet erkende dat Jezus de Messias is. Die verwerping lezen we in het beeld in Handelingen 7, waar de kroon (Stefanus beeld van de Messias) gestenigd wordt. En dan komt DE genade apostel tevoorschijn en op het toneel, Saulus die later Paulus (=pauze voor Israël) wordt. Israël zal in de volgende acte of bedrijf (theaterterm) wederom op het toneel verschijnen.

-In handelingen 4 lezen hoe de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën Petrus en Johannes in de gevangenis zetten.
De volgende ochtend werden zij door ‘het hogepriestelijk geslacht’, Schriftgeleerden, oudsten en oversten ondervraagd. Petrus wijst erop dat er geen andere naam aan de mensen is gegeven waardoor we behouden kunnen worden. In ‘dit hoofdstuk’ verwonderen de ondervragers zich nog in het wonderteken* (verlamde genezen). Ze verbieden te spreken of te leren op gezag van de naam van Jezus

-In handelingen 5 wordt beschreven hoe Petrus het woord voert voor de Raad. Zie hieronder

-In Handelingen 7 wordt beschreven hoe Stefanus het woord voert voor de Raad. Zie hieronder

(* een wonderteken is een wonder met een diepere be- teken -is!  Hier is de verlamde een beeld van Israel)

Wie zaten in de Raad?
De (hoge) Raad of het Sanhedrin was het hoogste gerechtshof van de Joden. Het telde 70 leden en bestond uit de hogepriester (als voorzitter), overpriesters en schriftgeleerden. (bron website aantekeningen bij de bijbel)
Waar komen we de Raad in het ‘N.T.’ tegen?
-Bij de veroordeling van Jezus. Bvb Luc.22:63-71, Math.26:57-66 (Hier spreekt de Heer ook van dat de Zoon des mensen gezeten is aan de rechter(hand)) en Marcus 14:53-65 (.
In Joh.11:47-48 lezen we het motief waarom ‘de Raad’ Jezus wilde doden. (vers 48 Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen). Dat waren geen zuivere motieven.
-Bij de gevangenneming van de apostelen (Hand.5)
-Bij de gevangeneming van Stefanus (Hand.7)
-Bij (o.a.) de ondervraging door de Romeinen van Paulus (Hand.22:30 tm 23:1-11)

Handelingen 5 – apostelen voor de Raad
In Hand.5 lezen we hoe de apostelen tekenen en wonderen doen en ‘de Raad’ jaloers is en hen ondervraagt en in de gevangenis zet.
Petrus houdt een betoog. Maar in zijn betoog citeert hij niet de Schrift maar benoemd als ooggetuigen de feiten!
En één van die feiten is: dat Jezus opgewekt is (vers 30 zegt Petrus: die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht), verhoogd en tot leidsman (= is de eerste, de leider, die vooraan / voorop gaat) en Heiland (=redder) gesteld is (zie de verzen 29-33).
En,zegt Petrus, wij zijn daarvan getuigen!!
In Hand.5 lezen we dat de Raad woedend was, maar er nog één verstandige man is (de Farizeeër Gamaliël , zie Hand.5:39 maar indien het uit God is zult gij het niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt.

In Handelingen 5 kan de Raad ook nog geen valse getuigen oproepen. Hoe kan je iets ontkennen wat ‘de twaalf’ gezien en gehoord hebben?  Bij Stefanus lezen we hoe de Raad valse getuigen opriepen.

Een paar dingen zouden we in gedachten houden na het lezen van Handelingen 5:
- De apostelen zijn ooggetuigen geweest. Petrus citeert hier niet de Schrift.
- Er is nu nog één verstandig man in de Raad, bij het betoog van Stefanus is dat niet meer het geval.
- De Raad had van de Heer Jezus zelf(!) de waarheid gehoord, de Raad had nu van de apostelen (zijn ooggetuigen) de waarheid gehoord, en even iets later zouden ze van Stefanus de waarheid horen via citaten (!) EN als ooggetuige (net voor hij gestenigd zou worden).
Had de Raad kunnen weten dat Jezus de Messias was? Jazeker. Maar, het paste in het grote plan van God, dat de Raad als vertegenwoordigers van het religieuze Israël de kroon (lees de Messias) afwezen. Ze waren ziende blind en horende doof ( zie o.a. Jes.42:18-20)

Handelingen 7 – Stefanus voor de Raad
Stefanus zijn betoog is gebaseerd op de Schrift. Hij gaat vanuit de Schrift laten zien wie ze vermoord hebben.
Een paar citaten ter opbouw van zijn betoog
-In vers 3 (en kom naar het land dat Ik u wijzen zal…) citeert hij Gen.15:14, Exod.3:12
-In vers 27 (wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?…) citeert hij Exod.2:14
-In vers 42 (en God keerde Zich af en gaf hen over …) citeert hij Amos 5:25-27
-In vers 44 (de tent der getuigenis…) citeert hij Exod.30:36

Punten om in gedachte te houden:
-Stefanus begint zijn betoog met ‘de God der heerlijkheid’ en eindigt er ook mee (zie vers 55)
-Stefanus deed wonderen en tekenen
-Opvallend was  dat zijn gezicht straalde als een engel (Hand.6:15) en hij vier maal in zijn betoog een engel benoemd (zie vers 30,35,38 en 53)
En lees nu wat Stefanus tegen de Raad zegt in Hand.7:35-37: Deze Mozes, die zij verloochend hadden door te zeggen : wie heeft u tot overste en rechter aangesteld, heeft God als een rechter en bevrijder gezonden, met de macht van de engel, (…) Deze heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen.(…) Dit is Mozes die tot de kinderen Israels zei: een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan.

Dus Stefanus (de kroon) deed wonderen en tekenen, zijn gezicht straalde als van een engel, citeerde de Schrift en ‘de Raad’ zag en hoorde het niet. Ze waren ziende blind en horende doof

Kern betoog
Nu komt Stefanus bij de kern van zijn betoog: deze is het, die in de vergadering in de woestijn met de engel was (…) en met onze vaderen en hij ontving levende woorden om u die te geven.
En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen maar stieten hem van zich en wendden zich IN HUN HART naar Egypte.(…)en zij maakte een kalf en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de WERKEN HUNNER HANDEN.

De tent der getuigenis – dit is zo mooi!!-
Dat is een bijzondere term. Het bestaat namelijk uit  twee zaken die samengevat worden, namelijk de tent der samenkomst en de ark der getuigenis. (Zie Exod.30:26). Let op de tent der samenkomst zou gezalfd worden (in wezen tot Messias gemaakt) met een heilige zalfolie.
-De ARK is een beeld van de opgewekte Christus ! Rondom met goud overtrokken, er bevond zich een gouden kruik manna in, de staf van Aaron, tafelen der verbonds, daarboven de cherubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwen (Hebr.9)
Of denk aan de ark op de Ararat, de 7e maand en 17e dag (3 dagen na 14e nissan) op Ararat (vloek omgekeerd). De ark doorstond de doodswateren. Een type van de opstanding.

De Raad verstond totaal niet waar het om ging. De term die Stefanus gebruikt (tent der getuigenis) verwijst regelrecht naar de Gezalfde, naar de Messias die nu verheerlijkt en verhoogt is en als eerste (de leidsman) onsterfelijkheid bezit. Hij was opwekt uit de doden door God.

In het volgende deel wil ik graag ingaan waarom het zo aanstootgevend was voor de Raad en op welk moment zij op Stefanus afstormden.
Wordt vervolgd. (dv)

This post has already been read 775 times!