lauwerkrans-Stefanus was één van de zeven gekozen mannen die de taak kregen om te zorgen dat de (Grieks sprekende) weduwen ook voldoende voedsel kregen.(zie Hand.6:1-6)
-Stefanus zijn naam betekent erekrans, kroon, glorie.

(Hand.6:5) – Stefanus was vol van geloof en heilige geest
Dat wil zeggen, Stefanus was volledig gevuld met geloof en (heilige) geest. Hij was dus geen kleingelovige.
Stefanus was niet de enige die vol was van heilige geest.
-(Luc.4:1) Jezus nu, vol van de heilige geest, keerde terug …
-(Hand.11:22-23) …vaardigde Barnebas af naar Antiochie. Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich (…)want hij was een goed man, vol van heilige geest en van geloof

(Hand.6:8) Stefanus was vol van genade en kracht en deed mega wonderen en tekenen
Let op wat de tekst aangeeft, eerst vers 5 – vol van geloof en heilige geest – en wat is daarvan de uitwerking?  Zie vers 8 – vol van genade en kracht -
Maar wat is vol van genade? We weten vanuit Joh.1:14 dat het vleesgeworden woord onder ons gewoond heeft en dat de heerlijkheid die ‘wij’ aanschouwd hebben een heerlijkheid is vol van genade en waarheid.
God’s woord is de waarheid en daarin staat : ( Rom.3:23-24) want allen hebben gezondigd en derven (=missen) de  heerlijkheid God’s  en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Vol van (het evangelie van) genade wil zeggen dat de geest je compleet (totaal) overtuigd heeft dat de ene God OM NIET iedereen zal rechtvaardigen door de vrijkoping in Christus Jezus.

Nou, zegt u, kende Stefanus dat genade principe dan al?
Paulus had zijn brieven nog niet geschreven. Sterker nog, Paulus was hier nog Saulus.
Dan is mijn antwoordt: (Hand.7:60) en op de knieën vallende, riep hij (Stefanus) met luider stem Here, reken hun deze zonde niet toe!
Reken maar dat de Heer precies deed wat Stefanus vroeg. Zij, de Joden, kregen onverdiende genade. Ze waren schuldig, jazeker, maar het werd hen NIET toegerekend omdat Stefanus , vol van geest, dat vroeg.

This post has already been read 535 times!