stefanus

 

(NBG) Hand.7:54-56 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Wat zag Stefanus?
Als u de tekst leest is het antwoord eenvoudig: de NBG vertaling verteld ons dat Stefanus de heerlijkheid Gods zag en Jezus, staande ter rechterhand Gods.
Dat de tekst hier weergeeft dat Jezus stond is bijzonder.
De meest gangbare uitleg is dat de Heer op het punt stond om terug te keren naar de aarde (Hand.3:19-20  …zodat er tijden van verademing zou komen (…) Jezus zende)
Maar is dat wat Stefanus zag? Stond de Heer op het punt om terug te keren?

Inleiding
In Hand.1:3 lezen we dat de Heer veertig dagen lang aan hen verscheen en tot hen sprak over al wat het Koninkrijk Gods betreft.
De vraag die de apostelen(*1) stellen is :
(vers 6) Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?
De apostelen krijgen een antwoord en een belofte:
-antw: (vers 7) Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.
-belofte: (vers8) maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt,

Er zijn meerdere redenen om aan te tonen dat de vertaling hier een sugggestie wekt die niet recht doet aan de grondteksten

(1) Hij is Gezeten!
In Lucas 22 lezen hoe de overpriesters en schriftgeleerden vragen of Jezus De Christus is.
Onze Heer ZELF geeft dan dit antwoordt: (vers 69) van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods.

Andere teksten:
-Kol.3:1 …zoekt dan de dingen die boven zijn waar Christus is , gezeten aan de rechterhand Gods
-Hebr.12:2 ..en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods
-Openb.5:7 en het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was
-Openb.7:10 de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam

(2) Wat is het teken van uw komst?
In Math 24 lezen we dat de discipelen twee vragen stellen: a) wanneer zal dat geschieden, b)wat is het teken van uw komst
De Heer geeft dan hele praktische punten: er zullen valse christussen komen, jullie zullen horen van oorlog, hongersnoden en aardbevingen . De Heer noemt dat het begin van de weeën

Wat, of beter gezegd WIE, zag Stefanus?
Juist om bovenstaande twee redenen is het vreemd dat de tekst in Hand.7 weergeeft dat Stefanus Jezus zag staan?
Hoezo staan? Hij is gezeten? zie punt 1 hierboven.
Hoezo staan? De tekenen die Jezus benoemd in Math.24 waren nog niet aan de orde. Zie punt 2 hier boven. NA hetgeen Jezus benoemd in Math.24 zal de Heer wederkeren op aarde

De tekst suggereert dat het hier in Hand.7: 56 gaat om de fysieke positie (staan of zitten) van de Heer , maar het ontgaat de vertalers totaal dat hier gesproken wordt van de opgestane Heer UIT HET GRAF! Stefanus zag de verheerlijkte Heer. Hij die de Heerlijkheid God’s is.

Het gaat niet over de fysieke positie van ‘zitten, staan of liggen’, het gaat erom dat Stefanus de opgevaren, verheerlijkte, onsterfelijke Heer zag zitten aan Gods rechter(hand) . Hij zag de Heer die was opgestane uit het graf. Hij die nu in het verborgene troont.

——————————————————————
(*1) Een apostel is een een ooggetuigen van de opgestane Heer
1 Kor.9:1 Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Here? 2Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wèl; want het zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Here.

This post has already been read 505 times!