contractHet Mozaïsche verbond bleek een onmogelijke situatie voor Israël te zijn. Hun zelf-rechtvaardiging en trots won het, en ze faalde in de goddelijke test bij de berg Sinai (ze riepen: WIJ zullen alles doen, terwijl men op de belofte had kunnen blijven staan dat GOD alles zou geven. zie Exod.19:8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.)
God is echter vol genade. Hij maakte een prachtige voorziening en zal het oude Mozaische verbond vervangen door een nieuw verbond.

Het nieuwe verbond is een onderwerp dat veel verwarring heeft veroorzaakt door de leer dat het nieuwe verbond een belofte is voor de ‘gelovige in deze tijd’.
Maar het is een contract wat God exclusief met de natie Israel zal afsluiten. Neem nauwkeurig notie van deze tekst

(NBG) Jer.31:31-34 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Het is duidelijk dat het nieuwe verbond zal worden gemaakt met de twee huizen van Israël en Juda. We hebben ten slotte toch al gezien dat zij God’s ‘ verbonds mensen’ zijn (zie Rom.9:4, Efez.2:12). Zij zullen in het komende tijdperk regeren met Christus op aarde.
Hoe is het mogelijk dat hedendaagse gelovigen een contract nemen dat God speciaal met Israel had gesloten en dit hun contract noemen? Het is in wezen diefstal.

God zal al zijn doel-einden die in ‘het verbond van de beloften’ staan uitvoeren. Deze beloften konden nooit worden uitgevoerd onder de bediening van ‘veroordeling en dood’ (2 Kor.3:7)van het oude verbond. Wat niet kon worden volbracht in het oude verbond zal bereikt worden in het nieuwe verbond, en net als bij het ‘verbond van de beloften’ zal God zelf al het werk volbrengen.

Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (…) allen zullen Mij kennen (…) want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Wat belangrijk is om te beseffen: het falen van het oude verbond was niet een fout in het oude verbond zelf, nog was er van God’s kant een probleem, het was de natie Israël die het probleem was.Ze konden niet hun verantwoordelijkheden volbrengen. en daarom bleven ze in gebreke met hun overeenkomst met God.
Des al niet te min zal God hen genadig perfectioneren onder het nieuwe verbond. Hij zal hen in staat doen zijn om , geleid door Zijn geest, te volbrengen alles wat nodig is.

(NBG) Ezech.36:24-27 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; 25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Ziet u dat de vervulling van het nieuwe verbond God’s werk is. God alleen!.

1) Hij zal ze bijeenvergaderen naar hun land (Jer.32:37, Ezech.11:37, 36:24)
2) Hij zal hen reinigen (Ezech.11:18, 20:38, 36:25,29, Hebr 8:12, 10:17)
en het resultaat zal zijn dat gans Israel behouden zal worden (Rom.11:25-26)
3) Hij zal de wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven (Hebr.8:10, 10:16)

Het nieuwe verbond is , inderdaad zoals de Hebreeën brief het noemt, een beter verbond met betere beloften dan het oude verbond.

(Hebr.8:6-13  (…) 6Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. (…)

Het verschil tussen de twee verbonden is:
Het oude verbond is geschreven op steen, het nieuwe verbond wordt geschreven in hun hart(!).
Daarom zal Israël niet ‘ieder hun buurman hoeven leren’ in de dagen van het nieuwe verbond.
Onder het nieuwe verbond ‘is het geschreven in hun verstand en hart’ en zullen ze niet aan hun broeders te hoeven les geven.
Daar in tegen zal het hun roeping zijn om de rest van de (onwetende) natiën te vertellen, dit is wat gelovigen deze dag ‘de grote opdracht’ noemen. (zie Math 28:19-20 ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
Vele gelovigen passen deze ‘grote opdracht’ op hen zelf toe in deze tijd, en beseffen niet dat de beloften van het nieuwe verbond betrekking heeft op Israël en bestemd zijn voor het toekomende tijdperk (millenium).

Het herstel van Israël met de bediening om de natiën tot discipelen te maken werd profetisch voorzegt in o.a.

Jes. 60:1-3 1Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 2Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Het nieuwe verbond vervult het oude verbond, daarom is het oude verbond straks verouderd . Het oude verbond is slechts een schaduw van het nieuwe verbond (Hebr.8:5) . Israël zal regeren in die dagen , en zij zullen een priestelijke natie zijn.

(NBG) Jes.61:6 6maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.

De basis van het nieuwe verbond
De dood en opstanding van Israels Messias is de basis van het nieuwe verbond
-Jes.53:8 Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
-Mat.1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
-Mat.26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
-Hebr.9:15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden

Het geheim onthuld door Paulus
Er was een verborgen doel in het werk van Christus, wat de apostel Paulus ronduit benoemd als ‘het geheim van het evangelie’ (Efez.6:19) en ‘het geheimenis van Christus (Kol.4:3). De gemeenschappelijke basis van het lichaam van Christus en Israël is het offer (de opstanding!) van Christus.

Petrus, Jacobus en Johannes schreven hun ‘hoofdstukken’ in overeenstemming met Israels nieuwe verbond. De zegeningen van dit verbond hadden een ‘voorvertoning’ wat tot uiting kwam tijdens het pinksterfeest (50e dag) zoals we lezen in Handelingen 2. Toch werd ‘het begin’ (voorvertoning van tongen van vuur en vervulling van heilige geest) onderbroken totdat God’s doel met de natien zijn vervuld (zie Rom.11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden )

Paulus was de apostel die de verborgenheden mocht herauten. Deze serie gaat over het recht snijden van het woord (2 Tim.2:15) Laten we niet God’s plan aangaande de aarde voor Israël verwarren met de hemelse roeping  van de leden van het lichaam van Christus (de ekklesia).

In Gal. 2:7 spreekt Paulus over twee Evangeliën van één en dezelfde Heer. Aan Paulus was ‘het Evangelie der voorhuid’ toevertrouwd en aan Petrus ‘het Evangelie der besnijdenis’ . De Joodse verbonden zijn gegeven aan Israël en zijn niet de beloften voor de onbesnedenen  in deze tijd. Israëls huidige positie is er één van ‘doof en blind zijn’.

Rom.11:25-33 Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderen wil. Want genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk

Er komt een dag dat God zijn doel voor deze aarde, waarin de natiën wandelen in ijdelheid, tot volheid gaat brengen. Hij zal het volk  plaatsen in het land waar gerechtigheid zal heersen.

(Amos.9:14-15 Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israel; verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Here uw God

(Jer.30:10) Gij dan, vrees niet mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt Israel, want zie IK verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap

Zoals geprofeteerd zal er een nationaal herstel zijn van Israel. Dat zal niet gebeuren onder menselijke organisaties , zoals de VN , het zal gebeuren door God’s hand.
God zal herstellen! Een paar voorbeelden:
Herstel van Israëls recht (Jes.1:25-26)
Herstel van Israëls wet (Jes.2:1-4)
Herstel van Israëls Koning (Jes.24:23)
Herstel van Israëls Koninschap (Jes.9:6-7; Jer.23:5-8)
Herstel van Israëls zegeningen (Jes.61:6-9; Zach 8:13, 22-23)

 

This post has already been read 513 times!