stenentafelen  Rom.9:4  …zij zijn Israëlieten: hunner is ….de wetgeving

Paulus verteld ons in dit vers luid en duidelijk dat God de wetgeving van Mozes niet aan iedereen gaf . Hij gaf het aan de Israëlieten. Aan de natie Israël.
We hebben in deel 3 gezien dat je vier noodzakelijke aspecten nodig om een natie te vormen. (1)mensen (2)land (3)wetgeving en (4)een regering / een vorst.(link –> deel 3 inleiding verbonden) Deze Goddelijke bepaling was verzekerd door een aantal verbonden.

-Het ‘Abraham verbond’ zorgde voor de voorziening ‘mensen en land’. In Gen.15:18 staan zelfs de grenzen aangegeven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier de Eufraat.  En 430 jaar later bevestigde God dit verbond door Mozes.

Mozaïsche verbond / Nationale wetgeving.
Het Mozaïsche verbond voorzag in een nationale wetgeving.
Wetgeving is nodig om een natie te kunnen zijn. De wetgeving was niet alleen persoonlijk maar ook nationaal van aard.
Lees nauwkeurig deze woorden die God tot Mozes sprak in

(Exod.19:3-6) Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot hem van de berg, en zeide: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Isrealieten: gij hebt gezien wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de gandse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk

Volgens deze verzen was het verbond van Mozes duidelijk gegeven aan : het huis van Jacob(!), aan de Isrealieten(!), zodat zij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn. Geen wonder dat Petrus , de apostel van de besnijdenis (Gal.2:8) aan het overblijfsel van Israel ruim 1400 jaar later dit schreef:

(1 Petr.2:9) Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (gode) ten eigendom

Het is treurig dat vele dit punt missen. Petrus, één van de twaalf apostelen (van Israël) sprak (en schreef) tegen hen van die natie. Paulus, de internationale apostel, is de unieke apostel, heraut en leraar van Christus die spreekt tot hen die tot het lichaam van Christus behoren. Leden van het lichaam zijn geen ‘koninklijke priesters’ en behoren niet toe aan het huis van Jacob. Ook zijn ze geen ‘heilig volk’ zoals in Exod.19 beschreven staat.

Gelovigen van vandaan zijn geen natie maar een lichaam. We zijn Zijn lichaam onder de natien. De uitgeroepen ‘ekklesia’.
Gelovigen van vandaag zijn geen priesters maar ambassadeurs. Onze roeping is niet aards ceremoniaal wat aan Israël toebehoort, maar hemels.

613 geboden
De Mozaïsche wetgeving is breder dan de subset die de meeste kennen als ‘de tien geboden’. Het is een serie van ‘statuten en verordeningen’ die ook bekent staan als de 613 geboden. Deze waren nationaal van aard en zijn nooit aan andere naties gegeven, ook zijn ze niet aan het lichaam van Christus gegeven.

Aard van Mozaïsche verbond
Deutr.28 onthuld de aard van dit verbond: het was een alles of niets verbond(!)
Zie hoe de ‘beslissingen en verordeningen’ in vers 4-6 NIET een ‘kies maar’ principe waren. Het was een nationale code die naarstig gehouden diende te worden.
Jacobus geeft dit aan

(Jac.2:10) Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden)

Lees aandachtig de woorden van het Mozaïsche verbond:

(Deutr.28:1-2) Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God en AL zijn geboden, die ik heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen

(Deutr.28:15 Maar indien gij NIET luistert naar de stem van de Here, uw God, en NIET AL zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en treffen …

God’s aardse zegeningen zouden op Israel komen , alleen als (=voorwaarde) …AL zijn geboden…gehouden werden.
Als ze niet ALLE geboden hielden…DAN (=gevolg) zouden vervloekingen over hen komen.

Een ‘ALS DAN’ verbond
De Mozaïsche wetgeving was gebaseerd op een ‘als dan’ principe. De uitkomst was gebaseerd op de condities, zoals gegeven,  en de prestaties van het volk (zoals we in Exod.19:5 zagen)… ALS gij aandachtig luistert en Mijn verbond bewaart, DAN zullen jullie …
- In Deutr 28 lezen we het:
ALS alle, dan zegen zie vers 3, 4, 5, 6 ,
maar als niet alle, DAN vervloeking zie vers 16, 17, 18, 19

Een tijdelijk verbond
Het Mozaiche verbond was nooit ingesteld als een permanent verbond. Het was een voorbijgaand verbond.

Gal.3:19 Waartoe dient dan de wet? om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg,

Neem notie van de woorden ‘erbij gevoegd’ en ‘totdat’.
VOORDAT. Er was een tijd VOORDAT Mozes in beeld kwam, dat de tijd van de wet (Mozaïsche verbond) NIET bestond. Voor Abrahams afstammelingen, voorafgaand aan de wet, was er alleen het verbond van de belofte (zie Efez.2:12 vreemd aan de verbonden der beloften). Deze verbonden waren met Abraham, Isaac en Jacob (en hun nakomelingen) gesloten.
ERBIJ GEVOEGD TOTDAT. Aan deze voorgaande belofte was nu iets toegevoegd. Tot wanneer? TOTDAT het zaad zou komen.

(Joh.1:17) want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Er zou een punt in de tijd komen, nadat de wet gekomen was, dat deze niet langer als basis principe van kracht zou zijn, DOORDAT deze zou worden vervangen(!) door een nieuw en beter verbond (Hebr.8:6 als Hij de middelaar van een beter verbond, (8) zie er komen dagen, spreekt de Here, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen)

toetssteenEen verbond van testen
Vele beseffen niet dat God de wet aan Israël gaf als een test.

(Exod.20:20 vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome

Dat het hier om testen / op de proef stellen gaat, zien we in andere teksten waar hetzelfde Hebreeuwse woord (strong H5254) ook wordt gebruikt. Zie Gen.22:1, Exod.17:2, Deutr.6:16)
Zoals we al eerder gezien hebben was de wet toegevoegd aan de verbonden van de beloften. De vraag is waarom? Antw: het was een test(!)
De nakomelingen van Abraham hadden wat ze nodig hadden, met betrekking tot de zegeningen, in het verbond dat God met Abraham, Izaäk en Jacob sloot. Waarom zouden ze zich binden aan een nieuw verbond als er dan ook prestaties van hun kant gevraagd werden?
De reactie had kunnen of ‘moeten’ zijn: Heer, u heeft in uw beloften zegeningen gegeven. we bedanken vriendelijk voor deze wetgeving / de wet / de tien geboden. Maar wat gebeurde er? zie Exod. 19:8 en het gehele volk antwoordde eenparig: ALLES wat de Here gesproken heeft, zullen WIJ doen.

Hieruit blijkt dat men zelf een prestatie wilde leveren (menselijke hoogmoed) en de beloften, waarbij ze niets hoefden te doen, lieten voor wat het is. Het contract, wat ‘ze ondertekende’ was zelfs in details nog niet bekend.

Omdat ze ALLES zouden doen, liet God het ook ALLES zijn. (Deutr.28:1 …en AL zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt…)
Het was een test van geloof. God gaf de test aan Israël om hen te tonen, en daarin als een Goddelijk voorbeeld voor de mensheid, dat ze zondaren waren, zonder kracht, en de Christus nodig hadden.(Rom.3:19)
-Rom3:20 de wet doet zonde kennen
-Rom.5:20 maar de wet is er bijgekomen zodat de overtreding toenam, waar evenwel de zonde toenam, is genade meer dan overvloedig geworden
-Gal.3:10 want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek
-Rom.4:15 de wet immers bewerkt toorn

Paulus verteld ons dat de wet een bediening van veroordeling (2 Kor.3:9) en een bediening van dood is(2 Kor.3:7). In tegendeel wat religie probeert te leren, de werken der wet zouden nooit de mens rechtvaardigen (Gal.2:16, 3:11). Daar ging de test van Sinai over. Het was een geloofstest. De nakomelingen van Abraham waren zelfverzekerd geworden in hun eigen vermogen en erfgoed. Deze les zou uiteindelijk aantonen dat:
(Hand.13:39) ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem
(Gal.3:24)  de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit GELOOF gerechtvaardigd zouden worden

Met deze waarheid in onze gedachten zijn we beter voorbereid om de openbaringen te begrijpen die zijn gegeven aan Paulus met betrekking tot de wet.
Een klein eenvoudig voorbeeld:

-Christus heeft de wet afgeschaft (Efez.2:15)
-We zijn van de wet ontslagen (Rom.7:6)
-We zijn niet onder de wet (Rom.6:14)
-We zijn nu gerechtvaardigd Gods in Hem (2 Kor.5:21)
-Nu zijnde gerechtvaardigd, de wet is niet gesteld voor gerechtvaardigden (1 tim.1:9)
-Liefde vervuld nu de wet (Rom.13:8-10 en Gal.5:14)

De Mozaïsche wet was gegeven als een nationale wetgeving aan de twaalf stammen van Israel. Deze was ontworpen door de hand van God, en gebruikt om aan te tonen dat de mens zonder Hem (de ene GOD) zou falen. De wet is nooit aan de heidenen (onbesnedenen) gegeven of aan het lichaam van Christus als een regel om te leven.

(Gal.5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde , (bestaande uit) blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet

God’s geest produceert vrucht. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Wordt vervolgt:  Verbond David  (recht snijden – deel 6)

This post has already been read 606 times!