bedanktbloemenSinds 1986 mag een Nederlandse delegatie tijdens de paasviering op het Sint Pieters plein de bloemenpracht verzorgen. In een artikel van trouw uit 2001 las ik dat het destijds al tweehonderdduizend euro kosten, zo schatte men. Dat is een geschenk van waarde!
Men verschaft daarmee ‘toegang’ tot een belangrijke religieuze leider en een prachtig stukje reclame naar het buitenland.

In de Bijbel vind je, verrassend genoeg, ook van dit soort giften.
Als je bijvoorbeeld toegang wilde tot een koning om in het ‘voordeel’ te komen’ dan gaf je een gift , een naderings-geschenk.
Niet een doosje chocolade of een bos bloemen, maar iets van grote waarde, in de hoop dat je zo dichtbij mocht komen, uiteraard in jouw voordeel.
In de bijbel wordt zo’n geschenk een naderings-geschenk genoemd. Je komt het ongeveer 300x tegen.
-Voor de liefhebbers : in het Hebreeuws: strong H4503 = geschenk, strong H7133 = naderings-geschenk.
In het Grieks strong G1435 = geschenk om te naderen.

In het kort wil ik u een paar voorbeelden benoemen  om daarna met een zeer verrassende tekst een geweldige conclusie te kunnen trekken. In grote verwondering en diepe dankbaarheid.

Jacob & Esau
U kent waarschijnlijk de geschiedenis. Jacob vlucht naar Laban nadat hij zijn vader en Esau heeft bedrogen.(Gen.27). Er was vervreemding van 20 jaar.
Gen.33:1 Jacob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen met 400 man (…) 3 en zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden.
Jacob had eerder (Gen.32) een geschenk gezonden tot Esau van wat hij verworven had, dus van God’s zegen aan Jacob -Gen.33:11-!) : 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien en twintig rammen, 30 zogende kamelen met haar veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezel hengsten.
STOP. Waarom gaf hij zoveel? De waarde van dit (naderings)geschenk was van ongelofelijke waarde!
Het geschenk moest de kloof die er was met zijn broeder overbruggen.
-dit was een (naderings)geschenk van de zegen die Jacob had ontvangen / hij deelde uit, precies wat Jacob of Israël zou moeten doen.

Leviticus
In dit Bijbelboek komt het woord naderings-geschenk tientallen keren voor. Het woord ‘nabij’ (kom naderbij / breng dichtbij) is kenmerkend in de teksten. Een naderings- geschenk nam ruimte weg die er was. Dit zit ook in het Hebreeuwse woord. In dit bijbelboek zijn het giften die tot God gebracht worden om te kunnen naderen. Opvallend is dat het aanraken van het geschenk Heilig maakt (Lev.6:18) . Hou dat vast in gedachte.

Numeri 7
In Num.7 lezen we een uitgebreide weergave van de naderings-geschenken : (vers 84) 12 zilveren schotels, 12 zilveren sprengbenkens, 12 gouden schalen, 36 stieren, 72 rammen, 72 eenjarige schapen, 72 geitenbokken

Salomo
1 Kon.4:21- En Salomo was heerser over al de koninkrijken van de rivier af tot het land der Filistijnen, tot de grens van Egypte; zij (vorsten en landvoogden) brachten geschenken (naderings-geschenken) en dienden Salomo, zijn leven lang.

Eerste keer in de Schrift
We hebben gezien dat het naderings-geschenk gepaard ging met groot offer. Laten we nu terug gaan naar de eerste keer dat het in de bijbel voorkomt. Bij Kain en Abel.
Gen.4:3 Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Here een offer ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de Here sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok, en de Here zeide tot Kain : waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken?
Als we naar de waarde kijken van de geschenken, en even vergeten dat de aarde vervloekt was (Gen.3:17), dan zien we dat Abel het beste gaf (eerstelingen en hun vet) en Kain vruchten van de aarde.

Het NT, de wijzen
Bij de geboorte van Jezus kwamen wijzen uit het oosten (Mat.2:1) en vroegen aan koning Herodus, Waar is de koning der Joden die geboren is? (even tussen door: bij zijn geboorte werd hij koning der Joden genoemd, bij zijn sterven hing een opschrift aan het hout: koning der joden)
Wat die wijzen meegenomen hadden aan geschenken voor een pasgeboren jongetje was toch zeer opmerkelijk. (Vers 11) en zij (de wijzen) gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Alle onderdelen (goud, wierook en mirre) worden in de Hebreeuwse geschriften speciaal genoemd in combinatie met naderingsgeschenken
Goud – Num.31:50, 1 Kon.10:25, 2 Kron.9:25
Wierook – Lev.5:11, 6:15, Num.5:15, Jes.66:3
Mirre – Lev.2:1,4

De totale ommekeer!!
En nu gebeurt er iets bijzonders. Als we de brieven van de apostel Paulus lezen verandert er totaal iets met het principe naderings-geschenk. (Efez.2:8) Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf; het is een gave (een geschenk, een naderings cadeau) van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
Het Griekse grondwoord G1435 doron = een naderings-geschenk!!

Het ondenkbare gebeurt hier. In plaats van dat de mens een naderings-geschenk aan God brengt, is het God die er een brengt naar de mensheid!!

Hier vinden we de meest ondoorgrondelijke waarheid voor deze genade tijd: in plaats van dat wij proberen (daar zit al falen in) te naderen tot God om in zijn ‘voorkeur’ te komen, nadert  God tot ons en wint onze ‘voorkeur’.
Dat is een gave van Zjn rijkdom en Zijn genade gift.

U zou nu de vraag kunnen stellen: maar wat is die naderings-gift van God aan ons?
De vraag is niet WAT? maar WIE?
Efez.5:2 wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave (er staat naderings-geschenk!) en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Deze gift gaat alle waarde in alle eerder genoemde naderings-geschenken ver, ver te boven. Het is superieur aan alle denkbare geschenken die een mens kan geven. God nadert via wat Hem het allermeeste kost, Zijn geliefde zoon!

Het is opvallend dat bij de geboorte van de Heer hij het naderings-geschenk ontvangt, en aan het einde van zijn leven het naderings-geschenk is geworden.
Hebr.10:10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus
Weet u nog wat Lev.6:18 ons vertelde? U bent heilig als u het naderings-geschenk aanraakt. Wij , als leden van het lichaam, zijn een onderdeel van de Heer. Hij het hoofd, wij het lichaam , en daarom heiligen = apart gezetten.

Heel de Schrift tot lering
Onder hen die bekend zijn met de bijzondere roeping van de apostel Paulus, speelt soms de gedachte dat de andere brieven van andere apostelen en het ‘oude testament’ minder van belang zouden zijn.
Zonder het fundament van de rest van de ene Schrift kunnen we niet volledig de vele heerlijke waarheden begrijpen die door Paulus onthuld worden, juist dit (naderings-geschenk) is daar een voorbeeld van.

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, (Waarom?) opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

(naar de studie approach present van Clyde pilkington)

 

 

This post has already been read 590 times!