verkiezingenPartij van Genade

Verkiezings slogan: Mijn genade is u genoeg
(2 Kor.12:9) En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg,…

Partij voorzitter
-Paulus is de ‘woordvoerder’, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil (Efez.1:1)
-Christus is (ongedeeld) het hoofd. (1 Kor.1:12)

Partij manifest/handvest:
(1) U wordt  om niet gerechtvaardigd (*1)
(2) God zal het AL met zich verzoenen (*2)
(3) God is een genadig en gelukkig God (*3)
(4) Alle knie zal vrijwillig buigen (*4)
(5) God zal alles in allen worden (*5)
———————————————————–
*1 (Rom.3:23) want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,  en worden OM NIET GERECHTVAARDIGDuit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.)
*2 -(Kol.1:20) en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
-(Kol.1:20) en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
*3 -Is het een aanbod van genade? neen, God is een Redder van alle mensen (1Tim.4:10)
-volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD , dat mij (Paulus) is toevertrouwd (1 Tim.11:1)
*4 -opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong (geen lippendienst) zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! (Fil.2:10-11)
*5 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.(1 Kor.15:28)
————————————————————–

De kracht van deze partij is: zijn zwakheid!
(2Kor.12:9) …want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Toekomstvisie partij
De laatste Adam is een levendmakende geest, en daarom zal iedereen leven!
(1 Kor.15: 42-47) Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Lidmaatschap mogelijk: Jee (ja en nee)
Geen lidmaatschap mogelijk  van de partij (aardse organisatie) WEL van Het Lichaam  van Christus, de ekklesia, de uitgeroepenen.
-en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, (Kol.1:18)
-Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus (1 Kor.12:12)

Partij bijeenkomsten? Jee (ja en nee)
De partij bijeenkomsten vinden plaats daar waar de ekklesia samenkomt en Christus het hoofd is

 

Standpunten ten aanzien van
–>Burgers van de EU? Neen, we zijn burgers van een rijk in de hemelen
Fil.3:20) Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

–>Opleiding:  
De partij promoot het verspreiden van de gezonde leer:
-Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. (2Tim.4:3)
-Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. (1 Tim.4:9-10)
De partij verspreid het goede bericht, ook wel mijn evangelie genoemd
(Rom.16:25) Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, aeonen lang verzwegen…

–>Opvoeding:
In onze dagelijkse wandel verspreiden we de leer van God in alles. Niet in wet maar in onderwijzing, in reddende genade.
-…maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken.
- Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden

–>Integratie:
Kol 3:11 waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.
De tussenmuur is weggebroken, er is geen vijandschap en partijschap meer
Efez.2:14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,

–>Mopperen en klagen:
De partij dankt God als GOD(Rom.1:21). HIJ omvat namelijk alles, niets uitgezonderd.
GOD is de bron van alles. Niet alleen van wat wij als goed ervaren in ons leven zoals vreugde en voorspoed, maar ook van het kwade. Van pijn, moeite en lijden. GOD heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads (Spr.16:4). GOD maakt geen fouten en DAAROM hebben we ook altijd reden om Hem te danken. Dankt in alles (1Thes.5:18) maar ook danken voor alles (Ef.5:20).

This post has already been read 638 times!