AbramIsaakJacob
Verbond(en) Abraham (Izaäk en Jacob) – Mensen en Land

Israëls verbonden beginnen bij het verbond van Abraham, wat in feite een reeks van verbonden was. Dit verbond is aards gericht en gegeven aan Abraham en zijn nageslacht. Bovendien is het de basis voor het bestaan van de natie Israël.  In Genesis hoofdstuk 12 lezen we hoe het verbond tot stand is gekomen . In de hoofdstukken daarna vinden we  de bevestigingen en worden punten versterkt of meer in detail uitgewerkt.
De aard van het verbond was gericht de natie (staat) Israël. Het was gericht op de mensen die de natie zouden vormen en de geografische grenzen.

*Genesis 12
God roept Abram (75 jaar) en Abram ontvangt BELOFTEN
Deze beloften betreffen: LAND en MENSEN
Waarom? Om tot zegen te zijn!
Voor wie? Alle geslachten van de aardbodem

Schriftuurlijke onderbouwing
(vers 1) De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat ik u wijzen za . IK zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn (…) en met u zullen ALLE geslachten des aardbodems gezegend worden

*Genesis 13
Abram ontvangt BELOFTEN
Deze beloften betreffen: LAND en MENSEN

Schriftuurlijke onderbouwing
(vers 14-17) En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven.

Door de ene God toegekend
Dit gebied/land werd toegekend door een verbond van De ene God, de bezitter van hemel en aarde
Gen.14:22 De aarde is de Heer en de volheid ervan (zie ook Ps.24:1, Exod.9:29).
Daarom kan Hij het geven aan wie Hij kiest. Hij koos ervoor om Israël dit hele specifieke gebied te geven.

*Genesis 15
Abram krijgt BELOFTE van een lijfelijke zoon, en er wordt een eenzijdig VERBOND m.b.t. het LAND

abrahamverbond Schriftuurlijke onderbouwing
Het woord des Heren kwam tot Abram: Ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn
-Abram  (…) daar ik kinderloos heen ga / geen nakroost (vers 2-3)
God’s belofte : lijfelijke zoon zal uw erfgenaam zijn (…) zie de sterren
Abram geloofde de Here en HIJ rekende het hem toe als gerechtigheid!!!
-Abram – (…)waaraan zal ik weten, dat ik het (LAND) bezitten zal?

  • drie jarige koe }
  • drie jarige geit } …………………………………..deelde ze middendoor, stukken tegenover elkander
  • drie jarige ram }
  • een tortelduif en een jonge duif } ……………….deelde deze niet

*toen de zon op punt stond onder te gaan (…)diepe slaap..

–>Tussendoor een voorzeggingEenzijdig VERBOND mbt het land!! (= contract)
De beloften m.b.t. het land worden vastgelegd in een contract=verbond en gespecificeerd!!
God verteld waar de grenzen liggen en welke volkeren er wonen. (vers 17-21) Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dage sloot de Here een VERBOND met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit LAND geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, de Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet.

*Genesis 16
Hagar krijgt een BELOFTE (de Egyptische slavin) – betreft mensen, let op: NIET land!!
(Voorbeeld: Hagar (Egyptische slavin) krijgt ook een belofte, maar dat heeft alleen betrekking op mensen, NIET op land.
Abram krijgt beloften (mensen en land) en er wordt een eenzijdig verbond door God gesloten. Let goed op dat de besnijdenis een TEKEN is van het verbond tussen God en Abraham.

Schriftuurlijke onderbouwing
Nadat Hagar zwanger is geworden, vernederde Sara haar en vlucht ze naar een waterbron in de woestijn.
(vers 7-12) De engel des Heren zeide tot haar Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.

Abram was 86 toen Ismael geboren was. Hebreeuws ‘8’- nieuw begin, ‘6’menselijke handeling

Genesis 17
- naamswijziging en VERBOND besnijdenis (betreft mensen!, is een TEKEN, niet te verwarren met ‘iets iets moeten doen, met werken’!)
- zegen Sara en herhaling belofte aangaande Ismael.

Schriftuurlijke onderbouwing
Toen Abram 99 jaar oud was verscheen de Here aan Abram
(vers 4-8) Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u (…) en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn VERBOND oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.

(vers 9-12) Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een TEKEN van het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is.

Zegen Sara – (vers 16) En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen

Nogmaals herhaling BELOFTE Ismael (let op betreft mensen en NIET een LAND!!!) : En wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, (vers 20) Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. (vers21) Maar mijn verbond zal Ik oprichten met Isaak, die Sara u op deze zelfde tijd in het volgend jaar baren zal.

*Genesis 18
Samenvatting:
-De drie mannen herhalen BELOFTE lijfelijke zoon
-Herhaling BELOFTE groot en machtig volk en zegening ALLE volken der aarde

Schriftuurlijke onderbouwing
(Vers 9) Toen zeiden zij tot hem: Waar is uw vrouw Sara? En hij zeide: Daar, in de tent. 10En Hij zeide: Voorzeker zal Ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.
(vers 13-14) Toen zeide de Here tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben.

Bevestiging verbond(en) aan Izaäk
*Genesis 26 :3-4
Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal IK met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal IK al die landen geven, en IK zal de eed gestand doen, die IK uw vader Abraham gezworen heb. En IK zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels …
God bevestigd zijn verbond wat is gesloten met Abraham aan zijn nageslacht Izaäk en Jacob in
Gen.28:14 Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en de God van Izaak; het land waarop gij ligt, zal IK aan u en uw nageslacht geven
en later nog eens in Exod.3:6 Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob.

This post has already been read 1164 times!