beloofdelandDe Heer nog steeds dienaar van de besnedenen?
Het volgende bijbelvers kunnen we niet genoeg benadrukken.

(Rom.15:8) Jezus Christus WAS een diennaar van de besnedenen, om de beloften, aan de vaderen gedaan , te bevestigen.

Op dit moment, in feb 2017 is hij NIET een diennaar van de besnedenen. Hij (de verheerlijkte Heer) riep Paulus (toen nog Saulus) met een totaal ‘nieuwe’ boodschap. Een boodschap die tot dan toe verborgen was, een boodschap voor de natien. (Kol.1:24-26). Hij (Christus Jezus) is nu een diennaar (Gr.diakonon) van de natien.
Vraag: wat leerde de Heer tijdens zijn eerste (vernederde) rondgang op de aarde?
Als we Rom.15:8 erbij nemen dan zouden we alleen moeten uitzoeken wat God aan de vaderen belooft had. Dat bevestigde de Heer namelijk in zijn eerste rondgang.

We gaan daarom kijken naar de verbonden .
Belangrijk om daarbij vast te houden is dat u en ik  leden zijn van de natiën. Wij mogen in genade leden van het lichaam zijn , de gemeente (Gr.ekklesia) , waarbij Hij het hoofd is. Dat is het evangelie wat Paulus bekend mocht maken.  We vormen een eenheid met Hem (Efez.5:23, Kol.1:18).  Wij zijn geen leden van de natie Israël. Alle verbonden die God sloot waren met de natie Israel!!
God maakte geen verbonden met de heidenen, met de natiën. Wij vallen onder geen enkel verbond.  Wij hebben betere beloften.

Nogmaals , dat is uitermate belangrijk om vast te houden als we over de verbonden gaan praten, die betrekking hebben op de aardse lijn, op de natie Israël.
Elke keer als de Heer ‘spreekt in Mattheus, Marcus, lucas en Johannes’ gaat het over die beloften aan de vaderen gedaan aan de natie Israël. (uitzonderingen daar gelaten)

De drie ‘basis’ verbonden
Er zijn drie ‘basis’ verbonden met Israël waar we in dit verband naar gaan kijken.
(1) verbond Abraham, (2) verbond Mozes, (3) verbond David

(Rom.9:4-5) Welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen

Paulus geeft in twee zinnen een samenvatting van de geschiedenis en van de beloften aan hen (Israelieten).
* Israëlieten (vers 4)
* zoonschap  (NBG Aanneming tot kinderen) (vers 4)
* heerlijkheid/glorie (vers 4)
* verbonden (vers 4)
* wetgeving (vers 4)
* eredienst (NBG in dienst van God) (vers 4)

  • Jes.41:8 Maar gij, Israel, Mijn knecht! gij Jakob,
  • Jes.44:1 Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb
  • Jes.49:3 Gij zijt Mijn Knecht, Israel, door Welken Ik verheerlijkt zal worden

* beloften (vers 5)
* vaders (vers 5)
* Christus (=Messias) (vers 5)

De vier noodzakelijke aspecten om een natie te kunnen vormen
Wij leven met een grote groep mensen in een land dat we Nederland noemen. Nederland is een natie. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat je voor een natie vier aspecten nodig hebt?
Je hebt (1) grond, een stuk land nodig. In het land moeten (2) mensen wonen. Er zou een (3) wetgeving zijn die bepaalde ‘normen en waarden’ vertegenwoordigen, en er zou een (4) regering en of een vorst zijn.

Als we Genesis vanuit dit gezichtspunt gaan benaderen zien een hele duidelijke lijn die alles met (1) land en (2) mensen te maken heeft. Als we de grote lijn vasthouden en verder lezen in de bijbel, dan zien we dat Mozes te maken heeft met ‘het verbond van de wet’ en is het David die alles te maken heeft met  ‘het verbond van het koningschap / regering’

In deel 4 zullen we kijken naar het ‘verbond met Abraham’
———————————————————————————————————————————–
Samenvatting voorgaande delen:
(Deel 1)
- Paulus geeft instructies aan Timoteüs
- recht snijden. Wat is het? welke gouden regels passen we toe?
- niet alle beloften voor ons
- huishoudingen. Wat zijn dat?
-(klik HIER voor – De basis (recht snijden, deel 1)

(Deel 2)
- tweevoudig plan. Aarde en hemel(en)
- thema aarde
- scheidslijn OT en NT?
- thema hemel(en)
-(klik HIER voor – Tweevoudig plan (recht snijden, deel 2)
——————————————————————————————————————————————

This post has already been read 1013 times!