hemelenaarde ——————————————————————————————————–

Eerste vers betreft tweevoudig plan

Gen.1: 1 In den beginne schiep God de hemel(en) en de aarde.

Het eerste vers in de Schrift maakt direct iets duidelijk. Al wat volgt zal over twee dingen gaan, de hemel(en) en aarde.
(vers 2) De aarde nu was (werd) woest en ledig…
Vraag: wat valt u op? God schiep de hemel(en) en de aarde, en je zou verwachten dat de Schrift nu begint te vertellen bij de hemel(en).
Hoe het daar is, wie daar tronen en wie daar zijn, wat we kunnen verwachten enzovoort, maar dat gebeurt niet. Het verhaal gaat beginnen met (de) aarde.
Sterker nog, het woord ‘aarde’ (eretz) komt in het eerste hoofdstuk van de bijbel alleen al 18 keer voor.
Het Hebreeuwse woord voor aarde komt van Genesis tm Maleachie meer dan 2500 keer voor.
De eerste 4000 jaar, van Genesis tot en met Maleachi, gaat over het thema de aarde.
Je zou nu de vraag kunnen stellen waar wordt gesproken over het thema hemel(en)?

Thema (de) aarde 
-we beperken ons nu alleen tot Genesis-

Gen.1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
De mens zou dus heersen over de aarde.

(vers 28) En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gen.9:1 En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. 2 En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven.

Let op:God geeft heerschappij over dieren OP AARDE. God benoemt constant de aarde omdat er nog veel meer schepselen zijn in de hemel. Zie u het verschil? Wij heersen NU niet in de ‘hemelen’. Dieren hebben schrik van de mens, andere schepselen in de hemel hebben dat niet. Het thema is de aarde!!

Gen.13:14 En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, 15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven

God geeft het gehele land aan Abraham EN aan zijn nageslacht.

Gen.15:18 Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Over  verbonden=contracten  zullen we in  volgende delen gedetailleerd op in gaan (zie deel 4,5,6 en 7 van de serie)

Gen.17:7-8 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven

Soms wordt een tekst duidelijk als je ziet wat er NIET staat: er staat NIET….Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en U en alle inwoners van de wereld. Neen het verbond ging tussen God en Abram en zijn nageslacht.
Om de lijn van ons onderwerp vast te houden, gaan we even terug naar het begin. Het ging over de hemel en de aarde. God verteld ons zijn plan met de aarde! De eerste 4000 jaar gaan over de aarde en een heel specifiek gedeelte.

Gen.26:3 vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb.

Gen.28:14 En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Scheidslijn?
Sommige menen dat er een grote scheidslijn ligt tussen het bijbelboek Maleachi en het bijbelboek Matteüs. Dan komt er iets nieuws zegt men dan. En dat is gedeeltelijk waar want de zoon van God wordt geboren en wandelt in zijn (eerste / vernederde) komst op aarde. Maar weet u wie de zoon van God was? Hij was de lang verwachte en aangekondigde Messias van Israël. In Mat.2 lezen we dat de wijzen uit het oosten hem de koning van de … juist, van de Joden, noemden.

Wat nu volgt is belangrijk: en besef , dat we het nog steeds over  de beloften aangaande (de) aarde hebben.

Rom.15:8 Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen

Vraag: Was de Heer een dienaar van de natiën(van de onbesnedenen)? antw: neen, Hij was een dienaar van de besnedenen.
Vraag: waarom van de besnedenen? antw: om de beloften, aan de vaderen (Abraham, Isaak en Jacob) te bevestigen.

Vraag: beschrijven Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes dus de toestand van Israël, en beloften die aan hen gedaan zijn? JA, en Jezus bevestigde al de beloften aangaande de Messias.
Vraag: Gaan die evangeliën dus niet over ons (in het algemeen)? Inderdaad, je kan niet zomaar de beloften die aan Abraham, Isaak en Jacob gedaan zijn op jezelf betrekken.

Het christendom is erg op zich zelf gericht. Men denkt dat heel de Schrift over hen zelf gaat. En hoewel het waar is dat elk van God ingegeven schriftwoord nuttig is om te onderwijzen (2 Tim.3:16), zouden we de Schrift wel juist indelen of recht snijden (zie deel 1), want niet alles gaat OVER ons gelovigen in deze tijd, en is in belofte VOOR ons.
De beloften van Abraham, Isaak en Jacob betreffen Israël. En omdat de beloften nog niet allemaal zijn vervuld in 2017, denk o.a. aan het ’1000 jarig koninkrijk’ , is God ook nog niet klaar met Israël en de volkeren op aarde. Het christendom is zeker NIET voor hen in de plaats gekomen, en is zeker NIET het geestelijk Israël.
Neen, de gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden.
Paulus geeft ons een uitstekende raad in Rom.11:25 dat we niet eigen-wijs zouden zijn aangaande Israëls verharding .

Thema het hemelse
Paulus was een ‘hemelse’ apostel, zoals de discipelen de ‘aardse’ apostelen waren. In 2:Kor.12:2 lezen we hij tot in de derde hemel weggevoerd werd.
Vraag: waarom lezen we nooit van Petrus of Johannes dat ze in de hemel werden weggevoerd? omdat zij een aardse verwachting en beloften hadden.
Paulus werd van de hemel geroepen (Hand.22:9), en juist hij mocht het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest,  verkondigen (Efez.3).

Geografie – hemel en aarde

Efez.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in …. daar komt het: ..in de hemelse gewesten(!) gezegend heeft in Christus

-Abraham (beloften–>Israël) – had lichamelijke zegeningen (nageslacht) in aardse plaatsen (het land / de aarde)
De eerste 4000 jaar wordt hier over gesproken in de Schrift.
-Paulus (beloften–>natiën, geen onderscheidt!) – verkondigde geestelijke zegeningen in hemelse plaatsen.
Let goed op hoe het in de tekst staat: er staat NIET dat we hemelse zegeningen hebben. Neen, alle geestelijk zegeningen in de geografische omgeving, de hemelse gewesten.

Bij Paulus wordt er openlijk gesproken, wat geslachten lang verborgen was, namelijk over het hemelse. Wat voorheen verborgen was is dat de geroepenen(!) uit de natiën in genade(!) het lichaam van Christus vormen (!), waarbij Christus het hoofd is. (1 Kor.12:27, Rom.12:5, 1 Kor.6:15)
Zoals de wet van Mozes gezaghebbend was over Israël, zo is Paulus zijn openbaring (ontvangen van de verheerlijkte hemelse Heer) gezaghebbend over het lichaam van Christus, en dus over u en mij in deze tijd.

A done deal
-Efez.2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Lees dit net zoals bij Abraham. Hij kreeg de belofte van een zoon, en omdat God sprak was het waar. Het staat dan vast. Het was ‘a done deal’ !!!’
Staar u niet blind op omstandigheden, want op dit moment lopen we nog met onze beide voeten op de aarde rond.

-EfEz.3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden

-Efez.3:15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

-Efez.4:10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen

-Fil.2:10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn

-Fil.3:20 Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,
Wat staat hier? Onze politieke ‘belangen’ liggen boven. We zullen met Christus heersen.
En van waar verwachten wij de verlossing? van de aardse Heer? neen van de verheerlijkte Heer.

-Kol.1:20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

-Kol.3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Waar zoeken we? wat wekt onze interesse? juist die boven zijn.

Ziet u God’s tweevoudige plan met de hemel (lichaaam van Christus – natien) en de aarde (Israel – Joodse volk)?
Wordt vervolgt : recht snijden (de verbonden – deel 3)

This post has already been read 1138 times!