fruitschaal

Ook als audio te beluisteren :
klik hier voor –> audio: instrument van ontferming

(NBG)Rom.9:20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? 21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? 22 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – 23 juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid?

Het onderwerp voor vandaag is : we zijn ‘vaten van genade’ of anders gezegd, we zijn ZIJN (God’s) instrumenten van ontferming.
Bij ontferming denken we vaak aan medelijden en bescherming. Dat zit zeker in de betekenis, maar het kan net zo goed zijn dat je je bijvoorbeeld ontfermt over de restjes van die heerlijke maaltijd. Dan heeft ontferming te maken met dat je ‘de restjes’ voor jezelf gebruikt. We zullen straks een paar verzen uit Rom.9 lezen. We zullen zien dat God een ‘instrument van ontferming’ formeert en inzet voor gebruik, en dat is genade, want het gaat in dit geval om de Pottebakker, de boetseerder. Het instrument, in dit geval het instument gemaakt van klei, ondergaat het proces. Vandaar dat ik ook in de titel ‘vaten van genade’ heb gezet.

In Romeinen 9 lezen we o.a. over de Pottebakker (de formeerder) en het klei (het geformeerde).
(NBG) Rom.9:
-20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
-21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking (de volmacht) over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol (waardevol) instrument (of zoals in 1 Thes.4:4 vertaald met ‘vaten’), het andere tot alledaags gebruik (oneervol)?
-22 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft -23 juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming , die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid?

Paulus herinnert ons eraan, dat er in ons chaotische leven, en in de hectische maatschappij, één God is die alles onder controle heeft. Hij is de pottebakker en heeft volmacht. Bovendien heeft God een plan waar Hij aan werkt naar de raad van Zijn wil.

Laten we eens inzoomen op het woord ‘instrumenten of vaten’. Want daar spreekt Paulus over. Wat betekent het? Een prachtig voorbeeld is een fruitschaal. Dit zou door de handen van een pottebakker gemaakt kunnen worden. Een fruitschaal is gemaakt om hetgeen wat er in ligt tentoon te stellen en in op te slaan met als doel om het uit te delen, anders zal het fruit bederven.

Paulus spreekt over twee typen ‘instrumenten of vaten’.
-Eén type is een vat tot oneer / een vat tot ‘wraak’. Bedenk daarbij dat Paulus in Rom.12:19 dit schreef: Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Farao is een voorbeeld van een vat waar God oneer over deed komen
Exod. 9 vers 16 verteld ons : daarom heb Ik u verwekt, opdat Ik Mijn kracht aan u betoonde, en opdat men Mijn Naam vertelle op de ganse aarde.
Dit is de volmacht van de pottebakker voor het maken van een instrument of vat tot oneer…die nodig is naar de raad van Zijn wil.
De tijd van het volk Israel in Egypte was vol en het volk zou naar het beloofde land trekken. Maar eerst zouden de tien plagen over Egypte komen.

Dat God volmacht heeft zou ons niet hoeven te verbazen want in Dan.4:17 lezen we: dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil. Andere voorbeelden zijn:
-Dan.4:35 Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?
-2 Kron.20:6 – Ja, Gij zijt de Heerser over alle koninkrijken der heidenen; en in Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen U stellen kan,

En deze helpt je om niet in angst te leven als je kijkt naar deze wereld
Spr.21:1 Het hart van de koning is in de hand van de HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.

Dus ook al zou je naar Farao kijken aan wie God verteld: laat mijn volk gaan, en hij (farao) weigert , en het lijkt erop dat het niet volgens het plan van God gaat , weet dan dat God erachter zit en handelt naar de raad van zijn wil .

Maar het ging ons niet om de instrumenten die tot oneer zijn, maar om het instrument / vaten die tot eer zijn, die we in vers 23 tegenkomen … om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming (van genade ), die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid.

Het contrast in deze bijbelverzen is dus ‘oneer/wraak’ ten opzichte van ‘eer/ontferming/genade’. Als we om ons heen kijken in de wereld zien we veel ongerechtigheid, verdriet, eenzaamheid, ontevredenheid, teleurstelling, pijn. We zien een wereld die ten ondergaat in zonden. Wat de wereld nodig heeft is genade van God. En God gebruikt instrumenten van ontferming die gevuld zijn met ‘genade’.
Als je daar over nadenkt, komt misschien de vraag naar boven , wat is dan genade? Deze twee beschrijvingen vind ik mooi.
-ontvangen waar je niets voor hebt hoeven doen.
-een onrechtvaardigen beter behandelen dan ze verdienen.
Rom.12:17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Dit zouden we onthouden als we diep beschadigd zijn door anderen (of misschien andere beschadigen), of het nu de allernaaste zijn , onze familie, of het nu een broeder is uit het lichaam van Christus, of het je collega’s zijn, God maakt recht!
Onze ‘drive’ zou zijn : gastvrij, vriendelijk zijn, het goede (bericht) uitdelen … n daar gaat de tekst ook mee verder … 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

We zijn door God tot een speciale missie geroepen, en dat is de genade missie.
Weet u wat onze houding zou zijn, als we beledigd worden, als we ten onrechte beschuldigd worden, …onze armen staan wagenwijd open. We houden geen ‘scorekaart’ bij van goed of slecht. We zijn instrumenten van ontferming, we zijn vaten van genade. Als we teruggrijpen op het voorbeeld van de fruitschaal: de vruchten liggen in de schaal, we tonen het fruit en we delen uit. Primair is het fruit niet voor de schaal (of het vat), maar om uit te delen! Je bent immers een instrument van ontferming / een vat van genade.

Weet je dat je niet genadig kan zijn, als je de genade van God niet kent?
Weet je dat je niet liefdevol kan zijn, als je de liefde van God niet kent? En dan niet de liefde die de wereld kent, die leven bij het principe: als jij mij wat geeft, dan geef ik jou wat terug…neen, het gaat om belangeloze liefde.

Dit is wat ik weet uit eigen ervaring, als er bij mij liefde ontbreekt, als er bij mij geduld ontbreekt, als er bij mij vriendelijkheid ontbreekt, als er bij mij genade ontbreekt , dan staat het kanaal van de mens uit gezien, (gedeeltelijk) dicht naar God toe.
Weet u wat een arts doet bij dichtgeslibde aderen? Hij plaatst een stent die de aderen open houdt. God geeft zijn woord van genade als een ‘stent’ waardoor boosheid, ongeduld, liefdeloos, ontevredenheid (de dichtslibbing) verdwijnt. Het woord van genade opent ‘aderen’ waardoor we een instrument of vat van genade worden.

Met deze wetenschap zullen we voortaan anders naar fruitschalen kijken. Het voorbeeld is niet toevallig gekozen. Paulus gebruikt ook een voorbeeld van een vrucht in Gal.5:22 maar de vrucht van de Geest is liefde: (bestaande uit) blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als we onze ogen en aandacht van de bron van het leven wegdraaien, en ons meer richten op de dagelijkse omstandigheden van onze familie, vrienden, buren, collega’s , maatschappij, politiek, nieuwsberichten, actualiteitenprogramma’s, enzovoort dan zouden we heel snel teleurgesteld, afgunstig, angstig, ongeduldig, enzovoort kunnen worden zoals ‘vaten van oneer’ doen.
Je bent een instrument van ontferming, je bent een vat vol genade. We ontvangen van de rijke genadige God. (Efez.4:2) God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons lief heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus.)
Een prikkelde retorische vraag: Kent u iemand in uw leven die God meer verdriet heeft gedaan dan u zelf? Zijn armen zijn nooit gesloten maar staan wijd open. En zo mogen wij ook naar andere toe zijn

Weest een vat van ontferming naar je kinderen toe. Weest dat vat van ontferming naar je vrouw of je man toe, weest een vat van ontferming naar je broeders toe. Weest een vat van ontferming naar degene toe die God om je heen stelt.

This post has already been read 635 times!