basis_paard_vorenAlgemene inleiding
Voor vele is het totaal onbekend dat voor het verstaan van Gods woord het ‘recht snijden’ bij het lezen van de bijbel een heel belangrijk onderdeel is.
Het thema wordt bijna nooit besproken en is zwaar onderbelicht, terwijl de gevolgen van het niet ‘recht snijden’ enorm zijn.
De woorden ‘recht snijden’ zijn gezonde bijbels woorden die ontleend zijn aan 2 Tim.2:15
Ik nodig u uit om de punten die in de komende artikelen besproken worden te toetsten aan God’s woord of deze dingen alzo zijn (Hand.17:11)
Het moeilijkste van de tekst Hand.17:11 is om met een ‘open mind’, dat wil zeggen, je houdt alle opties open, en je sluit niets uit, te controleren of de dingen zo zijn als ze verteld worden.

DE BASIS (DEEL 1)

Inleiding:
Paulus gaf Timotheüs een bevel om rechte voren te trekken (= recht snijden) bij het brengen van het woord van de waarheid (2 Tim.2:15).
De sleutel tot het verstaan van dit bijbelvers ligt in het gegeven dat God’s woord zich op een bepaalde wijze in de tijd heeft ontwikkeld waarbij God verschillende huishoudingen tot stand bracht met verschillende mensen op verschillende tijdstippen.

Iedereen verdeeld de Schrift in bepaalde mate.
-Of je bepaald vlees nu wel of niet mag eten is hier een voorbeeld van. Adam en Eva aten het groene kruid en vruchten. Noach mocht ‘alles wat zich roert’ eten, behalve vlees met zijn ziel (bloed)’. Daarna volgde de spijswetten (Lev.11 ), en later verteld Paulus ons dat we zonder gewetensbezwaar alles mogen eten (1 Kor.10:25).
Hier ziet u het principe terug : dat er verschillende huishoudingen m.b.t. verschillende (groepen) mensen op verschillende tijdstippen zijn. Alles is waar. Maar niet alles kan je klakkeloos in 2017 op jezelf toepassen.
-Een ander voorbeeld van verdelen is een indeling van het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ testament. Men heeft gemeend dat de geboorte van Jezus Christus de scheiding is geweest tussen het ‘O.T.’ en het ‘N. T.’ Maar staan er niet ‘honderden’ belofte van een komende Messias in de profeten (O.T) die de wet zou vervullen? En zei Jezus zelf niet , meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden (…) ik ben gekomen om te vervullen (Math.5:17)?
Waarom zouden ‘wij’ een scheiding aanbrengen tussen ‘Genesis tm Maleachi’ en ‘Mattheüs tm Openbaring’? terwijl de Heer zelf de lijn vanuit de wet en de profeten doortrekt?
Begrijpt u het punt?

Aan de apostel Paulus was het gegeven om het woord letterlijk te completeren (1 Kol.1:25). Hij had dit woord ontvangen van de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus. In dat licht mogen wij in deze tijd de Schrift benaderen. Heel de Schrift is nuttig om te onderwijzen, maar niet heel de Schrift is AAN ons geschreven, en niet heel de Schrift gaat OVER ons.

Recht snijden
Paulus gaf Timotheüs een bevel om rechte voren te trekken bij het brengen van het woord van de waarheid (2 Tim.2:15). De weergave ‘rechte voren trekken’ is een vertaling van het Griekse woord ‘ortho tomeo’. Het komt maar één keer voor in de Schrift. Het is een samengesteld woord en bestaat uit twee grondwoorden. ’Ortho’ betekent: recht, correct (denk maar aan ortho-dontist (odous) – die zet tanden recht)
‘Tomeo’ betekent: (rond)snijden. Dit woord kom je ook tegen in Hebr.4:12
Het wil zeggen: recht snijden, iets recht indelen, een rechte lijn snijden. Het gaat daarbij nadrukkelijk NIET om het woord te verdelen. maar daar straks meer over.
Timotheüs zou het recht gesneden woord der waarheid vertellen. Hoe zou hij dat doen?

(1)Beijver, (2)beproefd zijn, (3)woord der waarheid recht snijden

2 Tim.2:15 Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid

(1) ‘Maak er ernst mede’ heeft de betekenis van : beijveren, ernst, inspanning.
Het woord lezen, en de vertalingen tot je nemen is niet voldoende, Onderzoek de bronnen (Grieks / Hebreeuwse) . Beijver je daarin.

vraag: waarom zou Timotheüs dat doen?
(2) Om zich beproefd voor God te stellen
Timotheüs hoefde zich niet voor personen of voor een organisatie of instituten of raden of leiders te beproeven, neen, hij zou zich beproefd voor GOD stellen!

vraag: Hoe kon Timotheüs dit doel bereiken?
(3) door het woord der waarheid recht te snijden
De instructie van Paulus aan Timotheüs was om het woord op een unieke manier te benaderen. Paulus gaf NIET aan het woord te VERDELEN, maar recht te snijden / recht in te delen. Dat zou op een nauwkeurige minutieuze wijze gebeuren waarbij de Schrift zichzelf zou verklaren. Immers in 2 Petr.1:20 lezen we dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat.

vraag: wat was de bron voor het recht snijden?
De bron is het woord der waarheid. Waarheid is volgens het woordenboek: het ware; overeenstemming van woorden met feiten.
Er is maar één bron die de waarheid verteld (Joh.17:17) uw woord is de waarheid.
Dit zien we ook terug in Jes.8:20: Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad(licht).
God’s woord wordt meerdere malen het woord der waarheid genoemd: Ps.119:43, 2 Kor.6:7, Efez.1:13

God presenteert niet altijd dezelfde feiten voor elk(e) tijd(perk). Zo gelden bepaalde feiten die zomers waar zijn, niet in de winter.
God is waarheid en zoekt de waarheid in mensen. In Jer.5 wordt beschreven hoe men de straten door gaat en naar één man uitkijkt die de waarheid zoekt. Als hij gevonden zou worden zou het een ‘algemeen pardon’ voor de natie betekenen.
De waarheid bevrijd (Joh.8:32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, maar leugen legt banden aan.
In 2 Tim.3 lezen we over mensen in de laatste dagen, en hoe hun houding is, …vers 7… die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.)

Een voorbeeld van een nauwkeurig minutieuze benadering naar de feiten is Hebr.13:8. Daar staat in uw vertaling(!) Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde tot in de eeuwigheid. Maar dat is niet nauwkeurig minutieus en niet naar de feiten. De Hebreeërs werden gewezen op DE waarheid dat Jezus de Messias (Christus) IS!. Men heeft het woordje ‘is’ achter Jezus Christus geplaatst, maar taalkundig doe je evenveel recht om het woordje ‘is’ (wat niet in het Grieks staat) TUSSEN Jezus en Christus te zetten. De context doe je er recht mee, en het begrip wordt nu anders. Jezus IS Christus, gisteren en vandaag dezelfde tot in de (eeuwigheden)..neen er staat tot in de aeonen = tijdperken.

De gouden regel
Het stellen van een aantal vragen blijkt een gouden regel bij het recht snijden van het woord der waarheid.
Wie spreekt er?
Tot wie wordt er gesproken?
Over wat wordt er gesproken?
Wanneer is het gesproken?
In welke context staat het?

Niet alle beloften zijn voor ons
Iemand die beweerd dat je alle beloften op jezelf kan toepassen spreekt geen waarheid. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van een kind aan Abram en Sara in hun ouderdom. Deze belofte betrof een specifiek mensenpaar, in een specifieke tijd.  Nogmaals alle Schrift is nuttig om te onderwijzen, maar niet heel de Schrift is AAN ons geschreven, en niet heel de Schrift gaat OVER ons. De Schrift moeten we dus recht indelen. We zouden leren om te onderscheiden daar waar God een verschil aangeeft.

Huishoudingen
Wat is een huishouding? Het woordenboek verteld ons dat een huishouding te maken heeft met het besturen van een huis.
Een prachtig bijbels voorbeeld vinden we in Spr.31:10-31 waar het, als je het oppervlakkig leest, gaat over de ‘degelijke huisvrouw’. Er zit veel meer in die tekst waar we nu niet bij stil kunnen staan, maar we lezen
-wat haar karakter is (vers 25 -kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht ze toe),
-wat haar bezigheden zijn (vers 13 -vaardige handen)
-en hoe haar huishouden is (vers 27 -zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding)
In huishoudingen gaat het over ‘wat is het karakter’, ‘wat zijn de bezigheden’ en ‘waar houden we toezicht op’

Heeft u wel eens gehoord van de huishouding of bediening van genade (Efez.3:2)? of van de huishouding of bediening van de wet ?
Vragen: wat is het karakter, de bezigheden en waar en hoe houdt men toezicht op… mbt de bediening van genade?…en mbt de bediening van de wet?
–>De huishouding van genade is toevertrouwd aan de apostel Paulus. Dat is ‘heidens’ en Paulus noemt zijn boodschap dan ook ‘het Evangelie van de voorhuid, van de ‘onbesnedenen’. Dit in tegenstelling tot Jakobus, Petrus en Johannes, die ‘het Evangelie van de besnijdenis’ predikten (Gal.2:7-9), d.w.z. Israëls bekering zal uitmonden in het Messiaanse rijk (Hand.3:19-21). Pas toen Israël geen gehoor gaf aan deze oproep, riep God een apostel buiten het land. Het heil Gods zou (voorlopig) niet langer naar Israël als volk gaan maar naar de natiën worden gezonden (Hand.28:27-28).

Met de Schrift vergelijken
Een veelzeggende tekst is Kol.1:24-26. Daar staat:
Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam (*1), dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd(*2), om onder u(*3) het woord van God tot zijn volle recht(*4) te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest(*2), maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid
*1 hier wordt NIET gesproken over een natie!, maar over de ekklesia, het lichaam, de gemeente.
*2 God vertrouwde Paulus een huishouding toe wat ‘eeuwen en geslachten’ verborgen was. Niemand wist tot dat moment van die bediening of huishouding van genade. Net zoals Paulus een beheerder was, was Mozes de beheerder van de bediening van de wet, waarvan Paulus zegt dat het een bediening van veroordeling en dood is (2 Kor.3:8).
Misschien ten overvloede: genade gaat over de GEVER. Over Hij die geeft. En wij? wij ontvangen om niet. Heerlijk toch?
*3 Waarom werd het gegeven? voor U! zijn heiligen (de lezer in dit geval)
*4 tot zijn volle recht doen komen …let goed op het Griekse grondwoord..
Het gaat er niet om dat Paulus een stukje mocht schrijven en toevoegen.
Neen, Gods woord ‘miste een stuk’, namelijk het stuk voor de ‘leden van het lichaam’. Paulus completeerde letterlijk EN inhoudelijk het woord van God.

Wordt vervolgt.

In het volgende deel bespreken we: Het tweevoudig plan (recht snijden – deel 2)

This post has already been read 1407 times!