gerechtvaardigd(NBG) Math.18:23-35
Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.

Zijn we vergeven of gerechtvaardigd?
Heeft u het verhaal goed binnen gekregen?
Er was vergeving van een schuld (10.000 talenten), en omdat degene die vergeven was, de ander zijn schuld NIET vergaf (100 schellingen), werd de vergeving TERUGGETROKKEN en kwam wederom op zijn conto te staan! Let goed op, de Heer Jezus verteld hier, in zijn aardse rondgang,  hoe de hemelse Vader zal handelen met betrekking tot hen ‘met schulden’ die tot  de natie Israël behoren(!)

In het christendom is vergeving een groot ding. Het klinkt als een geweldig iets. U wordt vergeven, maar is dat zo geweldig?
Vergeving is geworteld in een schuld of in een fout. Anders gezegd, u moet iets gedaan hebben, wilt u vergeven kunnen worden.
Iedereen die in een religieus systeem heeft rondgelopen weet dat zonde en schuld zwaar te dragen lasten zijn.

Kunt u zich voorstellen dat de slaaf die niet bij machte was te betalen , om wat voor reden dan ook, zich in een hopeloze situatie bevond?
Religie, inclusief het christendom, gaat over hoe jij geholpen moet worden om je ‘schuld’ te betalen. En ‘ze’ hebben een heleboel adviezen die je moet doen.
Één van de teksten die men vaak gebruikt is : 1 Joh.1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Het probleem met deze tekst is dat Johannes (net als Jakobus en Petrus) zich richten tot de besnijdenis (Gal.2) . Dat is een ander evangelie dan  Paulus mocht verkondigen, die zich richt tot de natiën.

Weet u hoe de last van het belijden van zonden binnen het orthodoxe christendom werkt?
‘s Avonds ga je op je knieën en dan belijdt je al je zonden. Dan is je ‘blad’ weer schoon.
Maar de volgende dag moet je weer je zonden benoemen (die je wederom gedaan hebt), enzovoort, enzovoort.
En stel dat je dan niet zeker bent van je zaak omdat je dan misschien iets vergeten bent, dan ga je nog verder, en ga je ook pleiten voor wat je eventueel niet benoemd hebt
De last verdwijnt niet! Je gefocust op je zonden , in de hoop dat je vergeven wordt. En de last wordt, als je serieus bent, zwaarder en zwaarder.Dag in, dag uit.
Belijden van zonden is niet de oplossing voor hen die zich onder de natiën bevinden, maar een last.
Als je de tekst Math.18 er weer bij neemt dan is vergeving een ‘tricky one’, want het kan namelijk worden terguggetrokken!!

Ondanks wat al uw vertalingen misschien vertellen(!), onthoudt dit essentiële punt:
de apostel van de natiën, de leermeester van de heidenen, Paulus leerde NOOIT de vergeving van zonden.
Er zijn twee belangrijke woorden die Paulus gebruikt met betrekking tot het onderwerp zonden. Die woorden zijn rechtvaardiging en vrijheid (of loslating).
Deze woorden zijn de OPLOSSING voor het hele probleem zonden. De enige manier om bevrijd te worden van zonden is rechtvaardiging. (zie Rom.3 ..en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus).

- vrijheid / loslating – het Grieks woord ‘aphesus’ zou men vertalen met : vanaf-loslating , los van banden, loslating
Hand.13:38 wordt dan:  Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u  vergeving (vrijheid of loslating) van zonden verkondigd wordt;
Hand.26:18 wordt dan: om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving (vrijheid / loslating) van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Stel, er is zonden in je leven, en je zou mogen kiezen:  zou dan je keus zijn vergeving? of vrij te zijn van de zonden (= rechtvaardiging)?
Religie zegt: u moet werken aan uw zonden en elke dag uw zonden belijden, maar Paulus leert ons, U BENT VRIJ !
Weet u dat vergeving niet samengaat met rechtvaardiging? Voor vergeving heb je schuld nodig, maar rechtvaardiging verklaard u vrij.

Dit is wat GOD(!) zegt wat wij zijn!! ondanks wat uw buurman misschien beweert, of uw collega van u zegt, of u misschien wel van uzelf denkt …
-Rom.5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus
Als uw focus op zonde ligt, dan heeft u echt geen vrede. U krijgt vrede als u beseft dat u gerechtvaardigd bent!
-Rom.5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
-Rom.5:18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
-Rom.8:30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. De zekerheid des geloofs
-Gal.2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus,

This post has already been read 751 times!