zeven_diamand(NBG) 1 Kor.11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan…

Het belang van eenheid
(NBG) 1 Kor.12:25 …opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn
(S.V.) 1 Kor.12:25 … Opdat geen tweedracht in het lichaam zij

De geestelijke gebiedende wijs is dat het lichaam van Christus vrij is van verdeeldheid en tweedracht. Eenheid is het Goddelijke kenmerk binnen het lichaam van Christus (de ekklesia). Paulus maakt dat duidelijk in hetzelfde hoofdstuk, een paar verzen eerder.
(vers 12) Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.
We lezen hetzelfde principe in Rom.12:5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

God heeft deze eenheid vastgelegd in en op basis van een zevenvoudige eenheid .
(NBG) Efez.4:3-6 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
(1) één Lichaam (2) één Hoop
(3) één geloof (4) één God
(5) één geest (6) één Heer
(7) één doop (in geest)

Deze zeven zijn Goddelijke feiten van onze eenheid, of we het nu geloven en of begrijpen. God heeft deze eenheid ons gegeven. We hoeven ze niet te ‘maken’, we zijn slechts geroepen om ze te behouden en te bewaren.
En de sleutel daarbij is VREDE
In vers drie lazen immers: en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes.

Hoe doen we dat? (zie vers 2) met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.  Deze feiten kunnen nooit genoeg benadrukt worden. Deze eenheid is gegeven door God en komt niet tot stand door ons geloof of ons proberen of onze overeenstemming. Het fundament zijn de zevenvoudige waarheden. De eenheid is Goddelijk, niet menselijk. Nogmaals de eenheid is bereikt. Onze eenheid is ‘rock solid’.

Onze vreugde en broederschap over deze eenheid kan een heel ander verhaal zijn als we niet wandelen in geloof in deze eenheid. We zullen ‘falen’ als we Paulus zijn woorden niet van harte nastreven (in Zijn kracht) . Er is geen lakmoesproef nodig om aan te tonen of het waar is.

Het wandelen in geloof  en het ontvangen van begrip  van onze eenheid en de daarbij behorende zevenvoudige basis,  zal ons gedrag en acties die daaruit voortvloeien drastisch veranderen. Onze eenheid in de praktijk zou geloof gedreven zijn. God verklaard dat we één zijn, daarom mogen we in vreugde in de waarheid leven wie we zijn, één in Hem!!

 

 

This post has already been read 552 times!