boomwinterzomerEfez.4:17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

(vers 17)….betuig ik in de Here
In de Here : de insteek is niet dat iemand die de baas is ons eens zou vertellen hoe wij zouden wandelen, neen, het is anders.
De Heer heeft autoriteit en is degene voor wiens rekening wij zijn. Hij verzorgt ons, we zijn veilig bij Hem.
Hij vormt ons en geeft ons leven inhoudt en richting. Het gaat er dus NIET om wat WIJ zouden doen, maar het gaat er om wat Hij bij machte is te doen in ons leven.
(vers 17) …meer zuiver weergegeven is…..dat gij niet meer wandelt gelijk de andere heidenen
Ziet u het verschil? als je zegt : dat je niet langer MAG* wandelen, legt iets op. Het mag niet (vingertje omhoog) , maar dat staat er uitdrukkelijk niet in de grondtekst. Neen, er staat dat gij niet meer wandelt gelijk de andere heidenen.
(* hoe moderner de vertaling, hoe meer men het woord MOETEN in de tekst erin fantaseert. Dat is een onterechte wettische insteek (je mag niet). Neen: HIJ doet en wij rusten en staan op Zijn belofte)
(vers 17-18) …ijdelheid…verduisterd in hun verstand
IJdelheid is leeg. Men heeft niet het goede uitgangspunt. Het kennen van de Heer is het juiste uitgangspunt. Heel veel gelovigen kennen een god en zitten elke zondag in een dienst. Maar in werkelijkheid geloven ze de ene GOD niet die alles plaatst. Men bidt dan ….wilt U ons….zegenen….of noem maar op. Het klinkt allemaal heel religieus, maar hij zegent u met elke geestelijke zegen.
Verduisterd in hun verstand…..Er is geen licht. Je kent Zijn woord niet.
(vers 19) …overgegeven aan…
Dit is het gedrag(!) wat er uit verkeerd denken (vers 17-18) voort vloeit.
(vers 20) …gij hebt Christus alzo niet geleerd…
Het gaat om het contrast. De lezers hebben Christus (de overwinnaar) leren kennen. Christus is de eerste van de nieuwe mensheid.
Het gaat om iemand. Niet om een systeem of een filosofie of een godsdienst. Het gaat ook niet een moraal (wat een mens (zou) moeten doen).
(vers 21) … Gij toch hebt Hem gehoord…
Er staat niet: je hebt VAN of OVER Hem gehoord, neen, je hebt Zijn woord gehoord, dus je hebt Hem zelf gehoord.

(vers 22) … de oude mens aflegt…
Het gaat in dit gedeelte om een contrast, namelijk ‘de oude mens(heid)’ aan de ene kant, en de ‘nieuwe mens(heid)’ aan de andere kant.
-De oude mensheid had Adam als ‘hoofd’, de nieuwe mensheid heeft Christus als hoofd.
-Typerend voor de oude mensheid is zonde en dood, typerend voor de nieuwe mensheid is rechtvaardiging en leven.
-Paulus vergelijkt wandel (gedrag) met een kledingstuk wat je kan uittrekken – afleggen oude mens -. Dus het gaat niet om proberen beter te leven (qua gedrag) of gedragstherapie volgen, neen, trek dat (oude gedrag) uit, en kleed je naar waartoe je geroepen bent.
(vers 23-24) …verjongd wordt door de geest van uw denken…en de nieuwe mens aandoet..
De buitenkant is het GEVOLG van de binnenkant. Je zou je dus niet toeleggen op ‘hoe je je gedraagt’, neen, je denken zou veranderen door Zijn woord. We zien op Zijn heerlijkheid door het woord, en die heerlijkheid wordt dan als vanzelf gereflecteerd. Daar hoef je niets voor te doen!

(vers 25) … Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid…
Het kenmerk van deze wereld is de leugen. Alles wordt verdraait. De waarheid wordt verdraait.
Het gaat hier om de onderlinge omgang. We maken namelijk deel uit van God’s gemeente. Onze naaste zijn de mensen die je het meest na staan.
(vers 26) …Geraakt gij in toorn ….de zon ‘mag’ niet over een opwelling van uw toorn ondergaan
In toorn geraken kan en daar is niets mis mee. Maar je zou het niet doen omdat je daardoor je doel mist. Toorn mist doel als het niet ophoudt. Kwaad worden is menselijk, is niets mis mee, maar kwaad blijven is des duivels.  De hel waarin mensen oneindig gepijnigd worden is daarom een duivelse lering. (Ps.30:6 want een ogenblik duurt Zijn toorn, een levenlang zijn welbehagen ! )
(vers 28) ….dief…stele niet meer…..geen liederlijk woord…
Trek dat ‘diefstal’ jasje (oude mens) uit en trek wat anders aan door te geven aan de ander (nieuwe mens)
…Liederlijk… Het gaat om het ondeugdelijk woord (oude mens) tegenover HET woord (nieuwe mens). Waar het hart vol van is stroomt de mond van over.
(vers 30)…En bedroeft de heilige Geest Gods niet…
Wanneer bedroef je heilige geest Gods? antw: wanneer je zelf aan het werk gaat. Zie op de vruchten van een boom. Zij zijn het gevolg van licht en water (beeld van Gods woord) , en wat gebeurt er? de vruchten gaan vanzelf groeien. Leef door zijn woord.
(vers 31) …Alle bitterheid, gramschap……uit uw midden gebannen
Het staat hier anders. Het staat in de passieve vorm. WIJ strijden NIET tegen bitterheid, duisternis enz. (kenmerken oude mensheid). Als je in een donkere kamer binnenkomt en je doet het licht aan, dan verdwijnt de duisternis vanzelf. Hij is het licht, Hij doet duisternis verdwijnen. Hij werkt het door ons heen uit. Je bent een reflector die (passief) het licht doorgeeft wat Hij doet schijnen.

(vers 32) Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving (genade) geschonken heeft.
Dit zijn kenmerken van de nieuwe mensheid. Je kijkt niet naar het verleden, maar naar de toekomst!!!
We kijken naar elkaar als nieuwe creaturen. We zien mensen om ons heen die volmaakt zijn in Christus.
Ziet u zichzelf ook zo?
Als je zo gaat denken dan krijg je vanzelf ook een ander gedrag.

This post has already been read 791 times!