lezen_bijbelInleiding: bijbel eenheid
De vakantie staat voor de deur. U heeft misschien wat meer tijd voor u zelf, en u wilt dat nuttig gebruiken door veel de bijbel te lezen / te onderzoeken. Waar zou de ideale start zijn? Gewoon bij het begin? Bij de evangeliën?
De bijbel is een bibliotheek en bestaat uit 70 (*1) boeken. Het zijn geen boeken die los ten opzichten van elkaar staan, maar ze vormen een eenheid.
Gods woord leert ons dat elk Schriftwoord Goddelijk geregisseerd is. Petrus maakt ons duidelijk dat ‘geen profetie der Schrift een eigen uitlegging heeft’, dat wil zeggen, dat de Schrift zichzelf verklaard.
Het is daarom niet nodig als u de bijbel, misschien voor het eerst, gaat lezen om bij het eerste bijbelboek te beginnen en te eindigen bij het laatste bijbelboek.
De vraag wordt daardoor misschien nog actueler, waar zou je dan beginnen met lezen (*2)?

Mag ik, om een zo goed mogelijk bijbels antwoord op de vraag te geven, dit menselijk voorbeeld geven? (met alle mitsen en maren)
Alle leerlingen op de middelbare school worden onderwezen in een aantal vakken. Ze krijgen les van een vak bekwame leraar.
Zo geeft een wiskunde leraar geen les in de Franse taal. En een leraar zal zijn lesniveau aanpassen aan het opleidingsniveau.
In Gods woord is het van belang dat we de juiste lessen krijgen van de juiste leraar op het juiste niveau.
Ik breng dit naar voren omdat er in de bijbel leraren voorkomen die ‘les geven in een bepaald ‘vak’, en ook voor dat ‘vak’ deskundig zijn.

Ik wil u een paar bijbelse voorbeelden geven.

De leraar van Israël.
In Joh. 3:10 lezen we over een leraar van Israël …. en let goed op, een leraar zou ‘vak bekwaam’  zijn ….
-(NBG) Joh.3:9-12 Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? 10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. 12 Indien Ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?

Nikodemus was een Farizeeër en een lid van het Sanhedrin.
Nikodemus was de leraar van Israël, maar bleek niet ‘deze dingen te verstaan’.  Jezus spreekt Nikodemus aan met de (retorische) vraag: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?
Wat opvallend is, is dat de Heer Jezus daarbij een ‘verschil’ maakt in het geen gesproken wordt over het  ‘aardse’ en het ‘hemelse’.
Hou die gedachten vast.

De leraar Jezus
- Luc.4:31-32 En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en Hij leerde hen geregeld op de sabbat. 32 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag.
- Marc.1:22 En zij kwamen te Kafarnaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde. 22 En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. (…)En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!
- Joh.7:45 …De dienaars dan gingen naar de overpriesters en Farizeeën en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht? 4 De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt!

Ziet u HOE de Heer leerde? de scharen stonden VERSTELD! Want hij leerde als gezaghebbende! De dienaars gaven aan dat ze nog nooit een mens zo hadden horen spreken!
Hij leerde NIET op autoritaire wijze, dus van ik zeg het en daarom is het zo,  of door naar rabbijnen (en of zeer geleerde Theologen) te verwijzen, Neen Hij bewees de Schrift totaal door te stellen : er staat geschreven.

Mooi zegt u, dan gaan we daar beginnen met lezen. We beginnen in de evangeliën Mattheus. Marcus, Lucas en Johannes
Dat mag, want volgens 2 Tim.3:13 is elk van God ingegeven schriftwoord nuttig om te onderrichten ….. maar mag ik dit ter overweging meegeven. De Heer heeft namelijk ZELF  een uitspraak gedaan waardoor Hij iets heel duidelijk heeft gemaakt.

In Mat.15:24-30 lezen we dit uitermate opvallende gedeelte:
21 En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23 Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. 24 Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. 25 Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! 26 Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. 27 Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Als u dit leest is er slechts één conclusie te trekken : De Heer was gezonden (door de ene God) tot de verloren schapen van het huis Israëls. Voor wie was zijn ‘leer’ bestemd? voor de heidenen? de onbesnedenen? Neen, voor de verloren schapen van het huis Israëls.
Ja maar…….de kerk is in de plaats van Israël gekomen….. mag ik u oproepen om nu te handelen zoals de Bereeërs in Hand.17:11  reageerde, …en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.
Hun houding, hun ‘mind set’  was dat ze niets uitsloten. Ze onderzochten het woord bereidwillig.
Als u dat doet, zult u zien dat we nog een leraar tegenkomen, juist op het moment dat het duidelijk werd dat het volk (schapen van het huis van Israel) het evangelie verwierp en tijdelijk ‘buiten spel kwam te staan’, riep God een dertiende apostel en leraar:Paulus

Paulus had zijn lesstof direct van de opgestane! verheerlijkte Heer had ontvangen,  dus niet van de aardse Heer. Herinnert u zich nog wat Jezus tegen Nikodemus zei? (…Indien Ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?)
Deze leraar was in zijn ‘nekvel’ gegrepen en zo overweldigt door het goede (hemelse) bericht, dat hij daarover niet kon zwijgen. En die leraar was Paulus.

De leraar Paulus
-1 Tim.2:5-7 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.
-2 Tim.1:11 En ík ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar.
En…vervolgt Paulus …Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard (want hier toe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit.
Paulus is de geroepen leraar – en hij spreekt waarheid – van de heidenen.

Paulus is een de geroepen apostel en leermeester van de natiën. Laat het even goed op u inwerken. De Heer zei in Math.15 dat hij (de aardse Jezus) slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls, en wat doet God nadat de Heer gestorven en opgestaan en verheerlijkt is? Hij roept een ‘ekklesia’(*3) uit waarin geen onderscheidt is tussen ‘Jood en Griek’ via een speciale leraar.

Waar beginnen met lezen?
Als u aan mij vraagt: waar zou ik beginnen met lezen -onderzoeken- in de bijbel in deze tijd?  Dan zou ik het advies geven: bij de leraar van de heidenen.
Begin bij de brieven die Paulus schreef en als God het geeft ziet u hele bijzondere beloften voor u als heiden(*3) in deze genade tijd.

——————————————————————–
(*) 70 boeken: het boek de Psalmen bestaat uit vijf boeken.
(*2) De bijbel roept ons op om niet alleen te lezen, maar om te onderzoeken!
(*3) In de ‘ekklesia’ het lichaam van Christus is geen onderscheid tussen Jood en heiden en de muur die tussen beiden in stond (de wet der geboden) is afgebroken.

This post has already been read 651 times!