vergrootglasGods woord is geweldig. Niet alleen zijn de woorden kracht en leven, maar er zit een gelaagdheid in waarvan we, en dat is mijn overtuiging, nog niet een fractie zien. Vandaag mag ik u meenemen is zo’n hele bijzondere tekst. Het gaat mij dan in het bijzonder over wat de structuur ons duidelijk maakt.

Het betreft 1 Kol.1:15-21. In de NBG vertaling staat dit boven het tekstgedeelte: De voorrang van Christus
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Als we de tekst ontleden en anders neerzetten wordt er een geweldige structuur zichtbaar. Ziet u de hele bijzondere structuur die ons iets duidelijk maakt?

{                          } A1- Hij is beeld van de onzichtbare God
{CREATIE        }             B1- eerstgeborene van de ganse schepping
{                          }                        C1- in Hem ALLE dingen geschapen, die in hemelen en die op de aarde zijn hebben hun bestaan IN Hem
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
{                            } A2- Hij is her hoofd van het lichaam = de gemeente
{VERZOENING}           B2- eerstgeborene uit de dood
{                            }                      C2- door bloed zijns kruis,  ALLES verzoenen, hetzij wat op aarde en in hemel is

 

Een klein voorbeeld. Als u de tekst op deze wijze bekijkt, komt er iets bijzonders aan het licht waar we niet omheen kunnen.
Neem het woordje ALLE(S). Ziet u hoe God werkt?

{ HEMEL }  Creatie         } 
{ AARDE  }                           }  ALLES
centraal – - – - – - >   dood en opstanding van de Heer  <- – - – - – - -
{ AARDE }  Verzoening }  ALLES
{ HEMEL  }                          }

De zoon was in woord (Joh.1:1) de eerstgeborene van de ganse schepping. IN Hem zijn alle dingen geschapen.
Vindt u dat moeilijk te begrijpen? Mag ik dit voorbeeld geven. We ontvangen bij het boodschappen doen bij AH de zogenaamde moestuintjes. Dat is een bakje met aarde met een zaadje van een plant/vrucht. IN dat zaadje zit de hele plant + alle vruchten. Even tussendoor, Alles is IN Hem geschapen, dat is wat anders dan dat alles door Hem geschapen is!

Hij was de eerstgeborene (zie B1), maar ook de eerstgeborene uit de dood (zie B2). God werkt altijd met structuur, met perfectie, met totale controle over ZIJN schepping. Toen de mens van de vrucht at, was er niet een ‘plan b’ nodig, neen, God is de handelende, en HIJ voorzag al in de slachting en het offer (=opstanding) zodat ALLES weer tot HEM zou keren. De Zoon heeft dus de centrale plaats. Of beter gezegd de HOOGSTE plaats. want door de zoon zal ALLES verzoend worden.
Hoe u de structuur ook bekijkt, het is overduidelijk dat hier één GOD aan het werk is die ALLES voorzegd in zijn woord. En u weet het Hij spreekt en het IS.
In deze vijf bijbel verzen zitten diepe geheimen.

This post has already been read 859 times!