Jezus_kruisIn een aantal evangeliën lezen we hoe de Heer stierf aan het vloekhout en zijn bloed stortte. Het vloekhout was de slachting, de opstanding was het (wel ruikende) offer. Maar laten we eens een paar teksten zeer nauwkeurig doornemen die iets zeggen over het sterven van de Heer.

(NBG) Math.27:45-49
45 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. 46 Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom waartoe hebt Gij Mij verlaten  overgelaten? 47 En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. 48 En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken. 49 Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden.  …)    *** (…  50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.
*** Een ander nu, nam een speer, doorstak zijn zijde en er kwam water en bloed uit.
Deze tekst staat in de twee vroegste handschriften, namelijk in de Sinaïticus & Vaticanus. Dat zijn TWEE getuigen.
De rede voor het weglaten is dat men meende dat het in tegenspraak is met een tekst uit het Johannes evangelie (hoofdstuk 19)

Matteüs geeft dus aan dat dit – doorsteken met een speer, waardoor het bloed vloeide-  de doodsoorzaak is!
De Heer is geslacht, juist ook zoals we ook lezen in 1 Kor.5:7 (ook ons Pascha is geslacht). Zijn ziel (in het bloed) werd uitgestort.

In tegenspraak met Joh.19?
Joh.19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, …) *** (… zeide Hij: Het is volbracht (zie Psalm 22)! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Omdat het de dag van de 14 nissan was, waarbij het Pascha geslacht moest worden, en dag daarna de ‘feestdag sabbat was’ (zie ook Lev.23), gingen de Joden naar Pilatus en in het Johannes evangelie lezen dit.

Joh.19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; 33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet.
Waarom was hij gestorven? Dat hebben we gelezen in Matteüs 27

De tekst in Joh.19 gaat nu verder met vers 34 maar een van de soldaten STAK*  met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.
Is dit in strijd met wat we lezen in Matteus? Neen.  *Dat komt omdat de werkwoordsvorm in de tekst Joh.19 voor ‘steken’ in een aorist tijdsvorm staat. En dat geeft weer dat het een tijdloos feit is. Deze tijdsvorm kennen wij in het Nederlands niet. Johannes geeft niet weer WANNEER het gebeurt is, maar DAT het gebeurt is.

Johannes was getuige, dat lezen we ook in de volgende verzen: 35 en die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. 36 Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.(zie Exod. 12:46 -daar gaat het over de instelling van het Pascha-) 37 En weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben(zie Zach.12:10)

De Heer werd geslacht! Dat is gedood worden door het te laten leegbloeden. zie Jes.53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

This post has already been read 639 times!