zegenRegelmatig gebeurt het dat een voorganger of een dominee aan het einde van een dienst een zegenbede uit spreekt waarbij hij eventueel zijn handen opheft en uitspreidt over de gemeente om met dit gebaar Gods zegen kracht bij te zetten. De algemene gedachte bij de zegen is dat een heilzame kracht van God het aardse leven in bepaalde opzichten positief zal versterken.

Zegen. Het is een bekend woord en komt vele malen voor in Gods woord. Maar wat wil ‘zegen’ nu eigenlijk zeggen?
Betekent het dat je (alleen) voorspoed en succes op je weg zal vinden? Wat betekent zegen concreet?
Het online van Dale woordenboek geeft deze betekenis mee: plechtig uitgesproken formule waardoor je Gods gunst over iemand of iets wilt laten komen. Dat is een mooie beschrijving, maar ons uitgangspunt en basis is Gods woord.

Oorsprong
Het Hebreeuws woord ‘barak’ betekent knielen en zegenen. Het heeft te maken met de knieën buigen, dus erkennen dat God de ene GOD is. U vindt het woord knielen (barak) terug in onder andere de tekst Gen.24:11 waar de kamelen neerknielen bij de waterput. Het beeld dat hier getoond wordt is; de zegen komt als de mens gaat knielen (God erkennen) en het water van het woord van God (dankzeggend) tot zich neemt.
Een ander mooi voorbeeld van zegen is Jes.45:23 Want Ik (zegt GOD) heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Vanuit de Griekse geschriften zien we het woord terug als ‘wel-spreken’. Als iets gezegend is spreek je er goed over. Als we Efez.1:3 bekijken mogen we een geweldige waarheid zien : Paulus verteld: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met ELKE geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wat betekent gezegend? We spreken goed over De ene God die ook onze Vader is. Hij zegent ons, niet met allerlei, maar met elke geestelijke zegen.
Dan is dus alles waar je goed van kan spreken. Herkend u hier de dankzegging in? Wij spreken goed van GOD als we erkennen dat Hij degene is die plaatst. En hoe doen we dat? Door hem de dank en de eer te geven.

Eerste keer in de bijbel –wat is zegen-

De eerste keer dat het woord zegen in de bijbel voorkomt is in Gen.1:21-22 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
En in Gen.1:27-28 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar…
Vanuit dit bijbelboek zien we dat het Hebreeuwse woord ‘barak’ voor zegen ons verteld dat zegen met vruchtbaarheid en vermenigvuldiging te maken heeft. God zegent waarbij rijkdom en overvloed ontstaat. De zegen komt van boven naar beneden.

Bij rijkdom denken we misschien vooral aan materie. Dat kan, maar als je rijk bent dan heeft alles om je heen waarde!
Dat wil zeggen dat je op de plek waar je gesteld bent je rijkdom telt. Rijkdom heeft dus vooral met geestelijk besef te maken. We hebben net Efez.1:3 bekeken.
We zijn met ELKE geestelijke zegen gezegend. God geeft niet wat wij willen (in bijvoorbeeld materieel opzicht, hoewel dat kan en niets mis mee is), maar God geeft wat wij nodig hebben in geestelijk opzicht.

Belofte – wie wordt er gezegend?-
In Genesis 12 lezen we hoe God belooft dat Hij Abraham tot een groot volk zal maken. Gen.12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij
zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt* zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden
Hierin zien we ook een belangrijk aspect terug dat je zegen ontvangt niet om het voor jezelf te houden, maar juist om het door te geven. God kiest één persoon uit om de rest te bereiken. Abraham werd een zegenkanaal voor alle geslachten van de aardbodem.
Het mooie is dat ‘een zegen’ in de visserrij een net is die alle vis insluit. Dus zoals God alle mensen insluit onder de ongehoorzaamheid (zie Rom.11:32). Waarom doet God dat? Om zich over allen te ontfermen. Zegen is nooit exclusief, maar altijd inclusief.
(*vervloeken is daar waar de zegen ontbreekt. Net zoals bij dood het leven ontbreekt.)

Zegen is dankzegging – hoe worden zaken gezegend?-

Het is opvallend dat zegen in 1 Kor.14:16 beschreven wordt als dankzegging.
1 Kor.14:16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken?
Hier lezen we dat de zegen gelegen is in de dankzegging. Dus alles waar je God voor dankt wordt een zegen.
Ditzelfde principe zien we terug in Mark.6:41 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen. Als we nu het parallel gedeelte uit Joh.6:11 lezen, zien we daar het woord danken terugkomen Joh.6:11 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen.

Om het praktisch te benaderen. Danken voor (geestelijke) voorspoed is makkelijk. Danken voor zaken die ons overkomen en we niet aan onszelf zouden toekennen is moeilijk. Maar we danken niet voor ziekte of ‘tegenslag’, we danken dat we voor Zijn rekening zijn. Dat Hij bij machte is door het donker heen het licht te laten schijnen. Het erkennen dat er een GOD is en dat alles naar de raad van zijn wil gaat en daarvoor danken is dan de zegen.
Zie ook Rom.8:28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn

In blijdschap delen – een tweede genade-
Het besef van wie Hij is en wat Hij bij machte is te doen in ons leven is een zegen. Een mens kan niet zwijgen als dat besef in het hart gegeven is. In Hand.4:20 lezen we van Petrus en Johannes dit: want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Ze konden niet zwijgen en deelde uit. Je deelt van je ontvangen zegen uit door Zijn woord te spreken, en dat maakt nog rijker. In Hand.20:35-36 lezen we: …het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen allen gebeden. Prachtig om hier in de praktijk te zien hoe Paulus uitdeelt en zijn knieën buigt.
In 2 Kor.1:15 spreekt Paulus over een tweede genade. Paulus eerste verblijf in Korinthe was genade (eerste genade) en een zegen omdat de gemeente daar het genade woord ontving. Paulus verteld hen nu dat het uitdelen een grote gift en zegen is die nog rijker maakt.

This post has already been read 790 times!