dalHinnom Vrij om een bijbel te kopen en te lezen
We zijn rijk gezegend dat we in een land leven waar we een bijbel kunnen kopen en vrij zijn om rondom het woord samen te komen en het te delen. Dankzij ons goede onderwijssysteem worden wij in staat gesteld om het woord te lezen. Wat we zouden beseffen is dat hetgeen wij lezen in onze bijbel een Nederlandse vertaling is van Hebreeuwse en Griekse grondteksten.

De levende God, redder van allen
Het goede bericht, want dat betekent het Griekse woord evangelie, verheugd ons zeer. We mogen in genade de waarheid onderkennen dat alle mensen gerechtvaardigd worden ten leven! (Rom.5:18), de levende God een Heiland (een redder) is van alle mensen (1 Tim.4:10), de dood als laatste vijand teniet zal worden gedaan (1 Kor.15:22-28) en dat elke knie zich zal buigen en God  van harte zal loven (Rom.14:11). Let u op dat God bij Zichzelf!, de allerhoogste autoriteit!, zweert. Het staat vast dat dit zal gebeuren. (Zie Jes.45:23).

Uitspraken over hel?
Ondanks deze geweldige waarheden lezen we, in onze vertalingen, dat onze Heer, in zijn rondgang op aarde uitspraken doet over het gehenna, wat vertalers vertalen met de hel.
Een paar voorbeelden:
-Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, (…) en wie zegt: dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. (Math.5:22)
-Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. (Luc.12:5)
- Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur (Marc.9:43)

Dat roept vragen op, want als sommige vervallen aan het ‘hellevuur’, en er een macht is om in ‘de hel te werpen’ en onze Heer een oproep doet om ‘te allen tijde te voorkomen’ dat je in te hel vaart,  hoe zit het dan met dat de woorden uit 1 Tim.4:10 …de levende God die een redder is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen? -zij mogen het nu al weten-. Of dat alle mensen gerechtvaardigd worden ten leven (Rom.5:18)?

Termen toesten aan het woord
-De twee verschillende Griekse woorden ‘gehenna’ en ‘hades’ vertalen de S.V. en de NBG vele malen met hel. We hebben allemaal gedachten bij de term ‘hel’. In deze bijbelstudie toetsen we onze gedachten aan het woord van God om zo zicht te krijgen op de context en begrip te krijgen wat de oorspronkelijke Griekse (en Hebreeuwse) termen,  die men vertaald met hel, volgens de Schrift betekenen.
(*1, bijbelteksten  waar u het Griekse woord ‘gehenna’ tegenkomt.)
(*2, bijbelteksten waar u het Griekse woord ‘hades’ tegenkomt.)

Wat is ‘gehenna’ of beter waar ligt ‘gehenna’ ?
Het Griekse woord ‘ge-henna’ is een vertaling van het Hebreeuwse woord ‘ge-hinnom’. Ge-hinnom betekent dal van Hinnom. Het is een historisch en geografisch aan te wijzen aards dal en ligt aan de zuidwestkant van Jeruzalem. In iedere encyclopedie kunt u dit terug vinden. In de Schrift vindt u dit o.a. terug in Joz.15:8 en 18:16. Het is niet correct dat vertalers een locatie of plaatsnaam vertalen. De plaatsnamen Bethlehem, Galilea of  Jeruzalem vertaald men (terecht) ook niet.  Dat plaatsnamen verwijzingen bevatten en een betekenis hebben naar wat er plaats vond  of zal plaats vinden is iets anders.

Wat gebeurde er in dat dal?
De afvallige koning Achaz ontstak offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming met de gruwelen der volken (2 Kron.28:3). Zijn kleinzoon koning Manasse overtrof koning Achaz in slechtheid . Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Jechizkia had afgebroken, richtte altaren en gewijde palen en boog zich daarvoor (2 kron.33:3) Ook liet hij zijn zonen door het vuur gaan in het dal Hinnom (vers 6).

Jeremia moest een pottebakkerskruik nemen en breken en een profetie over het dal Ben-Hinnom uitspreken. (zie Jer.19). De Heer der heerscharen, de God van Israel sprak: zie Ik breng rampspoed over deze plaats (…) omdat ze Mij verlaten hebben (…) de plaatst ontwijd hebben (…) en offers met het bloed van onschuldige hebben vervuld (…) en zij hoogten van de baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffer voor de baal met vuur te verbranden.
De gebroken kruik staat voor dit volk en deze stad (vers10). Het is een beeld van dat het volk zou worden overgeven in de macht van de koning van Babel. Ook zou het dal niet meer Tofet en dal Ben-Hinnom genoemd worden maar moorddal.

Mythologische gedachten
De locatie (plaats) naam ‘dal van Hinnom’ komt meer dan 10 maal voor in het OT en wordt daar NOOIT vertaald met hel, maar wat het is, een dal ten zuidwesten van Jeruzalem. Dit dal staat in verbinding met het kidrondal. Als de vertalers in het NT, net als bij de Hebreeuwse geschriften, de locatie naam hadden weergegeven als dal van Hinnom, was het zeer verwerpelijke en niet schriftuurlijke gedachtengoed, van een God die mensen in een hel gooit en waar een niet eindigende, altijd voortdurende foltering plaats vind, nooit ontstaan.

De Heer sprak niet over een mytholgische hel die vertalers vanuit een bepaald gedachtengoed hebben geintroduceerd, maar over een locatie!, over een plaats!, namelijk het dal van Hinnom! In dit dal zullen, tijdens het komende Messiaanse koninkrijk, de LIJKEN liggen van omgekomen goddeloze mannen. Zij worden niet begraven en verteren door vuur dan wel worden zij door wormen (op)gegeten. Zij zullen een afschrikwekkend voorbeeld zijn voor alles wat leeft en van tijd tot tijd zal komen en buigen voor de Heer te Jeruzalem (Jes.66). Wat zij zien zijn LIJKEN die ‘branden’ en door wormen worden gegeten.

 

Aantoonbare foutieve vertaling van het Griekse woord hades
De S.V vertaald hades standaard met hel. Zo ook in Openb.20:13 waar staat: En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel (staat Gr.hades) gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

Als de hel een plaats zou zijn waar je zou komen na veroordeling, maar dat is dus niet zo, waarom zouden zij die in de hel zijn dan nog geoordeeld worden? Met deze vertaling geeft men de eigen onkunde aan. Hades is het niet waarneembare, het dodenrijk. Dat is totaal iets anders dan gehenna, wat men ook verkeerd vertaald met hel en daarmee God maakt tot een karikatuur.

Context uitspraken Heer Jezus
Als we Jesaja 66 erbij nemen zien we de context waarbinnen de uitspraken van de Heer  geplaatst moeten worden.
Jes.66:10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt (…) vers 12: Want zo zegt de Here: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier (…) vers 14: Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden (…)vers 15: Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft (…) vers 18: Want Ik (ken) hun werken en hun gedachten, (de tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen, zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien (…) vers 20: En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Here (…) naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Here (…)vers 23: En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.

Als we nu met deze kennis de bovengenoemde teksten (Math.5 of Luc.12 of  Marc.9) erbij nemen, dan zien we dat sommige ongelovige mensen  in een bepaalde tijd, tijdens het millenium, en in een bepaalde aanwijsbare geografische locatie, namelijk in het dal van Hinnom dat ten zuidwesten van Jeruzalem ligt, daar dood liggen als een weerzinwekkend voorbeeld.

De dood overwonnen
In 1 Kor.15 vers 22 lezen we een geweldige belofte: want evanals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde.
Allen bij Adam betekent dat iedereen zal sterven. Allen bij Christus betekent dat iedereen levend gemaakt zal worden. Wat betekent levend gemaakt worden? Zie vers 42 en 43. Christus was de eerste die werd levendgemaakt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht
Weet u wat zo mooi is, als allen leven, wat is er dan niet meer? Juist de dood. De dood, de  laatste vijand zal teniet gedaan worden door Christus onze Heer (1 Kor.15:26). Wat een geweldig evangelie.

 

Dodenrijk en poel des vuurs?
Er bestaat dus geen hel? Inderdaad. De Heer sprak dus nooit over de hel? Inderdaad. De Heer sprak over het gehenna.
De Schrift spreekt wel over gerichten (is het rechtzetten van iets) en in de Schrift wordt ook gesproken over het dodenrijk en de poel van vuur. Maar ook die termen en gedachten zouden we toesten aan de Schrift voordat we conclusies trekken.

(Bijlage *1)
-In de NBG vertaling komt u het Griekse woord ‘gehenna’ twaalf maal tegen als hel.
Namelijk in: Math.5:22,29,30, .10:28,  18:9,  23:15, 33, Mark.9:43,45,47, Luc.12:5,  Jac.3:6
-In de StatenVertaling komt u het Griekse woord gehenna tegen als hels vuur (Math.5:22, 18:9) en als hel (Math.5:29,30, 10:28, 23:15, 33, Mark.9:43,45,47, Luc.12:5, Jac.3:6)

(Bijlage *2)
-In de NBG vertaling komt u het Griekse woord ‘hades’ tegen als dodenrijk
Namelijk in Math.11:23, 16:18, Luc.10:15, 16:23, Hand.2:27,31, Openb.20:13,14, ,
In de Staten vertaling komt u het Griekse woord ‘hades’tegen als hel in bijvoorbeeld Math.16:18, Hand.2:27, Math.11:23,luc.10:15, Openb.20:13,14

This post has already been read 1458 times!