melk_vastespijsHebr.5:10-14

10 door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. 11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Een hele korte, zeer beknopte samenvatting voorgaande
Hebr.1 zoon hoger dan de engelen. De zoon overtreft alle Gods-verschijningen in het OT
Hebr.2 zoon hoger dan Adam. Hij is de Ben-Adam (zie ps.8)
Hebr.3 zoon hoger dan Mozes. Die gesteld was over de tabernakel
Hebr.4 zoon is hoger dan Jozua. Jezus en Jozua zijn dezelfde namen.
Hebr.5 zoon is hoger dan Aaron . Hij is de hogepriester naar de ordening van Melchisedek.

(vers 10) door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.
Sinds zijn opstanding is Hij zo door God aangesproken
zie ook vers 6 -zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: (Ps.110) Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

tussenstukje over Ps.110
Ps.110:1 Aldus luidt het woord van YHWH tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten
…rechterhand.Dat is een positie van hoogste voorrang. De Messias is verhoogt.
…TOTDAT. Hij moet wachten totdat zijn vijanden onderworpen worden.
PS.110:4 YHWH heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig (voor de olam),naar de wijze van Melchisedek.
De vermelding hier over Melchisedek is zeer bijzonder. De koning van Salem was priester en koning (Gen.14:17). Dan lezen we heel lang niets, en dan lezen we van David in deze Psalm een profetie uit. En let u op dat het een eedzwering is! De zoon van David zal priester zijn naar e ordening van Melchisedek.

(Vers 11) Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.
Over de ordening van Melchisedek is veel te zeggen. zie Hebr.7
–> Vanaf deze zin tm hoofdstuk 6 is eigenlijk een tussenzin. De rede voor de tussenzin is omdat zij TRAAG GEWORDEN zijn in het horen.
Normaal is: je komt in aanraking met het evangelie en dan wil je niet anders dan horen. Je bent er blij mee.
…traag. zie Luc.24:25 En Hij zeide tot hen (de Emmaüsgangers), O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!
Onverstandig is dat je het niet begrijpt, ze waren traag van hart. Ze kende de Schriften maar ze geloofden niet alles wat de profeten gesproken hadden.
Zij kenden een deel van de profeten.Ze waren teleurgesteld: zij hadden gehoopt dat hij het was die Israël verlossen zou..(zie vers 21)
Ze wisten van de Messias, de zoon van David, die zou komen en Israël zou herstellen, maar al die profetieën over het lijden van de Messias geloofden ze niet

Laten wij nu niet denken dat wij  christenen beter zijn. De christenen geloven (in het algemeen) precies dat deel (het lijden) wat ‘de Joden’ niet geloven, De Joden geloven precies het deel over de heerlijkheid die Hij zal straks zal hebben, als Messias , als koning over het land wat zich zal uitbreiden over de volkerenwereld. Zet die twee groepen bij elkaar en men begrijpt niets van elkaar.

Ze waren traag van hart omdat ze niet ALLES geloofden wat de profeten gesproken hadden.
De Schrift gaat leven als je Hem in alle Schrift gaat herkennen.

(Vers 12) Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.
Deze brief is in de tijd gezien later geschreven dan Handelingen.
…eerste beginselen. Er staat de elementen en dat is ‘het ABC’ van de uitspraken Gods (zie Hebr.6:1) Zij zouden onderwijs moeten kunnen geven, maar ze waren achteruitgegaan in kennis.
Deze Messias belijdende Joden dreigde het woord nu kwijt te raken en terug te vallen in het Jodendom. (zie Hebr.6:6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.)
Ze hadden ooit de Messias leren kennen en afstand gedaan tot het Jodendom (die samen met de heidenen de Heer Jezus hadden gekruisigd), ze driegde weer terug te keren tot het Jodendom.
…en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. zie 1 Kor.3:2 en 1 Petr.2:2
‘Melk en vaste spijs’ komt ook voor in Jes.28:9-12 Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. 11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen

Als de bijbel spreekt over melk, gaat het om moedermelk. Melk van een zuigeling. In Jes.28 is het woord van God voor Israël niets anders dan wet op wet  (zie ook vers 13). Dit moet, en dat mag niet. (=melk). De vaste spijs is openbaring / kennis (=vaste spijs).  De profetie die we lezen is dat door buitenlanders in een onverstaanbare taal tot dit volk gesproken zal worden (Paulus haalt dit aan in 1 Kor.3:1). God geeft zijn woord aan buitenlanders. In het N.T. lezen dat deze profetie de waarheid wordt. De taal in de tijd van onze Heer was het Grieks, Ook de bijbelboeken werden in het Grieks opgetekend.

Samenvattend: Paulus (de schrijver van deze brief) wilde veel vertellen over Melchisedek maar dat kon hij niet. Onderwijs over Melchisedek lag verborgen in het ‘O.T.’ Dat is vaste spijs. Vaste spijs is (in deze context) dat onderwijs van het woord van God wat verborgen is.

(Vers 13) Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.
Christus vinden we verborgen in het O.T. Vaste spijs heeft met verborgenheden te maken.
Paulus zegt het volgende in zie 1 Kor.2:6 Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn (…) 7maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. (…) 1 Kor.3:1 1En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. 2Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen.

Het is dus NIET zo: alles wat Paulus bekend maakte was nieuw. Neen, alles wat hij vertelde was ten tijde van vroegere geslachten niet bekend geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen (Efez.3:5).
Paulus neemt de bedekking die over de voorlezing van het oude verbond ligt weg.(2 Kor.3:14) En als je de bedekking wegneemt, dan ont-dek je iets, en dan zie je wat verborgen was. Paulus ont-dekt dat zaken die eerder gegeven waren geen last is, maar profetie! Paulus geeft ‘ont-dekkend’ onderwijs.

In de Schrift vinden we talloze voorbeelden: zie Hebr.9:8 (het gaat over het voorhangsel) Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. 9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd,
Of zie Gal.4:24  …Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar.

Van melk naar vaste spijs is een fase. Je kan als je ouder wordt en tanden krijgt kauwen op vaste spijs. Je kan meer onderzoeken in de Schrift.

(Vers 14) Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.
Volwassenheid is niet meer dat je naar jezelf gekeert bent. Je bent naar andere gekeerd. Je moet dan wel stevig staan. Je kan andere onderwijzen, voeden. Je kan hen wat meegeven.
…hun zinnen geoefend hebben. Er staat die door de routine de zintuigen geoefend hebben.
Volwassenen zijn gewent om met hun ogen en oren te kunnen waarnemen. Dat is meer dan ‘zien en horen’.
…in het onderscheiden van goed en kwaad. Je onderzoekt (als een inwoner van Berea Hand.17:10) en stelt vragen. Je wil de waarheid kennen. De waarde leren kennen. We zouden tot besef van de waarheid komen. Je kan onderscheidt maken tussen zaken. Je bent wijs.

This post has already been read 669 times!