prof_herd_ler_apstIn deze overdenking  komen onderstaande vragen ter sprake.
Vragen:
(1) Over welke gaven gaat het in deze tekst?
(2) en hebben de gaven betrekking op deze tijd? anno 2015?
(3) is de gemeente (ekklesia) als geheel nu al volwassen, of pas straks als we bij Hem zijn?

De tekst uit Efez.4:8-13 nemen we als basis voor deze overdenking, omdat deze verzen gaan over ‘gaven die Hij gaf aan de mensen’

Efez.4:8-13
(vers 8) Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Paulus citeert hier uit Psalm 68:19.
…Krijgsgevangen. Er staat letterlijk:  hij heeft de gevangenis gevangen genomen.
Wij denken bij de term gevangenis dat je opgesloten zit. Het bijbelse idee van een gevangenis is dat je buitengesloten bent, dat heeft met ballingschap te maken.
Paulus noemt zichzelf in Fil.1:1 een gevangene van Christus Jezus en in Efez.4:1 (dit hoofdstuk) een gevangene in de Here.
Wie zijn die buitengesloten (gevangenen) waar Paulus het hier over heeft? Het is logisch dat het hier betrekking heeft op de ekklesia (lichaam van Christus).
Maar de gemeente staat toch in de vrijheid? Jazeker. We staan in de vrijheid, maar wel buiten de maatschappij. Dat geeft niets, want Hij zorgt voor ons. Hij geeft wat we nodig hebben.

(vers 9) Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?
…lagere aardse gewesten. Hij was eerder ook neergedaald naar de lagere delen van de aarde. Meestal legt men het zo uit:  Hij was ooit bij God en Hij heeft zich vernederd,  hij is mens geworden.
Als je de tekst letterlijk neemt, dan zie je dat de Heer heel veel heeft rond gewandeld bij het meer van Galilea (= +/-200 meter beneden zeespiegel)

(vers 10) Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Hij is opgevaren ver boven alle hemelen. De gehele Efeze brief spreekt heel sterk over Zijn positie die verheven is boven alle macht en kracht. Nu is dat verborgen, maar straks zal dat openbaar worden. Hij zal straks alles (het al) tot volheid brengen/completeren. Daar is Hij hoofd voor.  Ook met betrekking tot het lichaam (de ekklesia)

(vers 11) En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
Men vat dit (meestal) zo op:  Hij is nu boven en Hij geeft zijn gemeente gedurende HEEL de tijd (van toen tot vandaag 2015) gaven. Maar die gaven waren gegeven. Het ‘heeft gegeven’ is een voltooide tijd . Zo staat het ook in de grondtekst.

Besef dit: Efez.2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Een apostel is door de Heer Jezus persoonlijk afgevaardigd. Een apostel is een ooggetuigen geweest van de wandel van de Heer en zijn opstanding. Ook Paulus is hoogst persoonlijk afgevaardigd door de opgestane Heer (zie 1 Kor.9:1, Hand.1:22).
Voor een apostel is het heel duidelijk. Apostelschap is specifiek voor de beginperiode. Dat geldt ook voor de profeten die het woord Gods hebben gesproken.
Het gaat hier over gaven die Hij heeft gegeven om het woord van God tot volheid te brengen/ te completeren!
In wezen gaat het over degene die de Griekse geschriften hebben geschreven, die het woord van God tot volheid hebben gebracht.

Profeten. Neem bijvoorbeeld het boek openbaring, dat is een profetisch boek (een voor-zeggend boek).
Evangelisten. Het gaat dan over degene die het evangelie hebben doorgeven. Zoals Mattheus, Marcus, Lucas enz. Maar ook Paulus die het evangelie van de genade Gods heeft doorgegeven.
Maar iedereen die NU het evangelie doorgeeft is toch een evangelist? In deze tekst gaat het daar niet over. Nogmaals, het gaat over gaven die de Heer heeft gegeven in de tijd toen de gemeente nog ONMONDIG was.
Herders zijn mensen die pastorale brieven hebben geschreven. Denk aan de brieven  aan Titus en Timoteüs.
Leraars zijn mensen die hele specifieke brieven hebben geschreven met gezaghebbend onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de Hebreeën brief.
Heeft een bijbelleraar in deze tijd (anno 2015) gezag? Neen. ‘Een bijbel leraar’ wijst op zaken, geeft onderwijs, geeft dingen door die hij ‘zelf’ gevonden hebben.

‘We’ doen WERK van een leraar (= onderwijs geven) of WERK van een herder of WERK van een evangelist.

Terug naar de tekst: waarom zijn die gaven gegeven door Hem die is opgevaren ?
(vers 12) om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
…toe te rusten.  Zie Math.4:24 daar zien we de discipelen die bezig zijn om hun netten in orde te brengen. Ze repareerde, herstelde de netten.
Als we terug gaan naar de Efeze brief dan zien we dat de gaven zijn gegeven om de gemeente in orde te maken.
Paulus was speciaal geroepen om een nieuwe boodschap te brengen, waarbij het niet meer ging om de bekering van Israël, maar om een volk dat God in onze dagen roept, namelijk de ekklesia, een uit-roepsel, die Hij de status geeft van het lichaam van Christus. Het lichaam is verbonden met Hem. Zijn positie is onze positie. Zo één zijn wij met het hoofd, Christus Jezus.
Maar dat wist men niet in die dagen. De heiligen moesten daarvoor worden toegerust, worden klaargemaakt. Men moest er voor geschikt gemaakt worden.

…tot opbouw van het lichaam van Christus. Wij denken misschien bij dienstbetoon aan hulp bieden aan hen die dat nodig hebben. Dat zit er zeker in, maar het is meer. De gedachte is: tot opbouw van het lichaam van Christus. ALLES is daar op gericht! Om het scherp te krijgen een puntige vraag: is het onze taak om deze wereld te ‘redden’ ? Neen. We mogen wijzen op de redder van de wereld! We zijn ballingen, uit-geroepenen. We vertellen het evangelie zodat men HEM beter leert kennen. Dat is opbouw.

(vers 13) TOTDAT wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Die gaven hebben een TOTDAT! Dat hadden we al gelezen door de voltooide tijd (heeft gegeven)
…eenheid van het geloof. Waar heeft dat mee te maken?
We gaan nu naar 1 Kor.13:9-10 9 Want onvolkomen (deels / fragmentarisch) is ons kennen en onvolkomen (deels / fragmentarisch) ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

In de dagen van Paulus was alles nog deels of fragmentarisch. Hier was een brief, daar was een profetie. Het was deels. Paulus verteld dat er een tijd van  volwassenheid komt. Zie vers 10, men vertaald het met volmaakt (er staat volwassenheid), DAN zal het fragmentarische hebben afgedaan
Ja zegt men, dat zal straks zo zijn,  als we straks in de ‘hemel’ zijn. Maar neen, het gaat over het moment dat de gemeente volwassen is geworden!! nU dus. Na de completering heeft het de status van volwassenheid bereikt.
Het gaat dus over het moment dat het woord van God compleet is. In de dagen van de apostelen was het fragmentarisch en men was nog niet bekend met de boodschap die Paulus bracht. Hij completeerde het woord (zie Kol.1:25)

de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid,

volle kennis = besef / realiseren. Door het complete woord van God krijg je dat. zie 2 Tim.3: 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Realiseert u wat hier staat. De Schrift is volkomen in staat om volkomen toe te rusten!!! Er gaat NIETS boven het gecompleteerde woord van God. Daarom is voeding vanuit dat woord ook zo belangrijk. Door die completering is de gemeente (ekklesia) volwassen geworden. De mannelijke rijpheid is bereikt.

de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat is een mondvol, maar wat wil het zeggen? Alles wat te weten is over Hem is opgetekent, en daarmee is de gemeente volwassen geworden.

(vers 14) Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
Uit dit vers blijkt dat het NIET gaat over de volmaaktheid die we zouden hebben als we bij de Heer zijn. Dit vers gaat over de situatie die we bereikt hebben hier op aarde. We hebben vastheid gevonden in het woord. Alles is namelijk bekend. Het solide complete woord staat. Alles is opgetekend. NU zijn we geschikt en hebben vastheid. De gemeente als geheel is volwassen. Het gaat niet over individuen.
De één staat niet boven de ander. De één heeft niet meer gezag als leraar. Waarom? Omdat we allemaal de beschikking hebben tot het complete woord van God.
…OPDAT we niet meer onmondig zijn. We staan vast op het woord. We hebben vastheid.

het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling (via methodieken)  verleidt.  Als je je oriënteert op mensen dan verdwaal je. Als je een goede leermeester hebt , Paulus, dan wordt je weg wijs in heel de Schrift.
Via valse methodieken wordt je vastheid (= het complete woord) weggenomen.

(vers 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
Hier ziet u dat Paulus NU overgaat naar individuen. De gemeente (ekklesia) is volwassen, en als individu groei je in Hem naar elkaar toe. Door het woord. Niet door organisatie, maar alleen door het woord.

 

Samenvatting / antwoorden vragen:
(1) Over welke gaven gaat het in deze tekst?
antw: over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

(2) Hebben de gaven betrekking op deze tijd? anno 2015?
antw: Neen, het ‘heeft gegeven’ is voltooid verleden tijd. Ook vanuit vers 14 lezen we dat we niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd zouden zijn. Juist omdat alles wat de mens weten zou, nu opgetekent is. Paulus heeft het woord gecompleteerd.

(3) is de gemeente (ekklesia) als geheel nu al volwassen, of pas straks als we bij Hem zijn?
antw: De gemeente als geheel is NU volwassen. In de dagen van de apostelen was het fragmentarisch en men was nog niet bekend met de boodschap die Paulus bracht. Hij completeerde het woord (zie Kol.1:25). Zie ook 2 Tim.3:16-17. Het ‘volkomen zijn’ kan alleen door het gecompleteerde woord en in het besef dat God u aanziet in de volmaakte levende Christus.

This post has already been read 912 times!