belofteVrijheid
Vrij zijn kan op vele zaken betrekking hebben.
We hebben in ons land politieke vrijheid – de overheid laat ons vrij
Vele zijn lichamelijk vrij – we zijn vrij om te gaan en te staan wat we willen, we zijn niet gebonden aan bed of huis.
Sommige zijn maatschappelijk vrij – als je voldoende geld tot je beschikking hebt ben je niet gebonden aan verplichtingen zoals werk.
Sommige zijn relationeel vrij – vrij van een relatie. Ze zijn vrijgezel. Vrij van een gezel. Als je trouwt ga je een binding aan.
Je hebt emotionele vrijheid – in gevoelsmatig opzicht ben je niet gebonden. Je bent geen slaaf van. Je bent niet verslaafd.

Twee kanten
Vrij zijn heeft twee kanten. Je bent vrij VAN iets of je bent vrij OM iets te doen.
voorbeeld: Wat betekent vrijheid van godsdienst? Dus godsdienstvrijheid. Betekent dat dat je vrij bent VAN godsdienst of vrij OM te kiezen?
Als wij zo’n term gebruiken bedoelen we in het algemeen, je bent vrij in religieus opzicht OM te kiezen wat je wil aan godsdienst. Je bent dus vrij om boedisme of islam of christendom etc te kiezen zonder dat de overheid zich daarmee bemoeid.
Maar daaraanvast zit ook de kant dat je vrij VAN godsdienst kan zijn.

Gebonden
We pakken nu de bijbel erbij. En beginnen in Romeinen 7
Het gaat daar over iemand die vast zit, die gebonden is, die een slaaf is van de zonden is.
Zodat hij uiteindelijk uitroept in vers 24: Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods?
Met mijn verstand dien ik de wet, maar in mijn leden zie ik een andere wetmatigheid die strijd voert tegen mijn verstand. En dat wat ik wil dat kan ik niet, dat doe ik niet….
Dat innerlijke conflict wordt beschreven als slavernij.

Dat is wat men in de ‘christelijke wereld’ beschrijft als het normale leven waarbij je altijd zuchtend en steunend en gebonden door het leven moet gaan. Terwijl men niet de vrijheid van Romeinen 8 kent. Dat onvermogen van de mens, waar Romeinen 7 van spreekt en getuigd, daar doen we niets aan af. Ieder zal dat herkennen. Daar wordt het plafond van de mens beschreven, maar dat is niet het eindpunt. Lees vers 25. Daar staat:  ik dank mijn God!
Er wordt het woord genade gebruikt. Dat vers is het keerpunt. Als je als mens tegen die muur aanloopt dan begint Romeinen 8.

Romeinen 8, om in de beeldspraak te blijven, is de vloer van de andere werkelijkheid. Ons ONvermogen is een feit, maar dat is niet meer het plafond, het wordt de vloer. Sterker nog: we gaan het niet meer hebben over ons onvermogen, omdat Hij ons daar boven uit tilt. We gaan spreken over ZIJN VERMOGEN.
Romeinen 8 spreekt over dat we de vrijheid in Christus hebben. Wat we hebben wordt toegelicht en uitgestald in dit hoofdstuk.
Voordat we verder inzoomen. Het begrip ‘wet’ wordt op een aantal manieren in dit hoofdstuk belicht. Niet alleen in de zin van de Thora, de wet van Mozes, maar ook in de zin van wetmatigheid, de norm. Zie bijvoorbeeld vers 2

Vrij van zonde en dood
Rom.8:2 Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
…want. Het woord want is een uitleg. Hetgeen nu naar voren wordt gebracht is al uitgebreid ter sprake gekomen in Rom. 4,5,6 en 7. Lees de hoofdstukken.
de wet van de geest des levens gaat over het geopende graf. Het gaat over de wetmatigheid van de geest van het leven. Als je de geest krijgt dan krijg je leven. Als je de geest geeft, dan sterf je. Hij werd opgewekt en ontving de levendmakende geest en dus LEVEN. En ieder die gelooft krijgt die geest.
…de zin staat in de ‘aorist’ vorm. Dat wil zeggen zonder horizon, zonder tijd. Die geest maakt vrij (ongeacht wanneer)
…in Christus Jezus. Een titel van de verheerlijkte Heer. Een typisch Paulinise term. Hij is door zijn opstanding tot Christus gemaakt
…de wet van de zonde. Wat is dat? dat is de wetmatigheid van het doelmissen. De mens is daaraan gebonden. We kunnen niet anders. We zondigen.
…de wet van de zonde en des doods. ..Des doods. Dat had de schrijver in Rom.5:12 al toegelicht. (Rom.5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, WAAROP allen zondigen)
We zijn stervelingen, we lopen met de dood in onze schoenen en daarom zondigen we en zijn we zondaar. Het is niet omgekeerd. We gaan niet dood omdat we zondigen, Neen, we zijn stervelingen en daardoor zondaar.
De wetmatigheid is dat we als mensheid daar in gevangen zitten. Rom.11:32  verteld: Want God heeft hen ALLEN onder ongehoorzaamheid besloten, …waarom?… om Zich over hen ALLEN te ontfermen.

Wat in Rom.8 vers 2 naar voren gebracht wordt is dat
…In Christus Jezus is een einde gekomen aan die gebondenheid, want Christus Jezus is gestorven en opgewekt en heeft onvergankelijk leven ontvangen. De zonde en de dood ligt achter Hem. Dat is een feit. Het gaat er niet om wat wij voelen of wat wij doen of wat wij strijden, het gaat erom wat wij IN Christus Jezus hebben. zie Rom.6:11 Zo moet het ook voor u vaststaan (= reken ermee), dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Zo ziet God u en mij aan, in Christus Jezus. Paulus roept ons op in de Romeinenbrief: reken daar mee, sta daarop! Kijk niet naar het onvermogen van jezelf of naar het onvermogen van de ander. Strijd daar ook niet tegen. Dan krijg je romeinen 7. Dat is een hopeloze strijd. U bent vrij van zonde in Christus Jezus!

Zie ook 1 Kor.15:56 De prikkel des doods is de zonde… De dood brengt de zonde mee. Die twee zijn niet los verkrijgbaar, die horen bij elkaar.
…De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. De wet maakt zonde aantrekkelijk! Op het moment dat je zegt dat mag je niet doen, dan wekt dat de begeerte op. En iedereen maar denken dat als je de wet predikt en zegt wat ze niet mogen doen, dat je dan een beter mens wordt. Het tegendeel is waar.
…vers 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
…maar Gode zij dank. Ook weer exact die ommekeer die we lezen tussen Rom.7 en Rom.8. Gode zij dank. Er staat genade. We leven uit genade in dankzegging.

We bidden niet: God wilt u me bevrijden van de zonde, dat lijkt vroom, maar in wezen ben je doof voor wat God gezegd heeft.
Die vrijheid is in Christus Jezus gegeven, sta daarop, dank Hem daarvoor. Dank God wat Hij bij machte is te doen in jouw leven. Kijk omhoog.

Vrijheid
De Galatenbrief spreekt ook over vrijheid. Er is geen bijbelboek waarin vrijheid zo fundamenteel uiteengezet wordt als in de Galatenbrief.
Realiseer dat de heidense mensen uit die streek in het huidige Turkije ooit tot geloof in Christus waren gekomen door de prediking van de apostel Paulus. Men had het goede bericht ontvangen van Christus Jezus. Daar waren ekkelsia’s ontstaan en men was daar zeer gelukkig over geweest (Gal.4:15). Paulus vraagt aan hen: waar is dat geluk gebleven?
De oorzaak van de verandering lag in het feit dat er Judaisten binnen gekomen waren die de besnijdenis en Joodse hoogtijdagen en rituelen en spijswetten predikten. Kortom allerlei Joodse elementen, allerlei godsdienstige elementen, want zo is de gedachten: daar wordt je een beter mens van. Maar Paulus is daar furieus over. Hij vraagt wat is er van de boodschap van genade overgebleven? En zegt hij, wat zij vertellen is geen evangelie.

 Slavin / vrije – leven naar het vlees of leven uit belofte?
Voordat we gaan kijken naar de vrijheid die Paulus beschrijft in Gal.5 zegt hij nog iets heel belangrijks in het einde van hoofdstuk 4
Paulus gaat de geschiedenis toelichten over Hagar en Sara, waarbij Hagar de slavin is en Sara de vrije vrouw (geen slavin).
God had een belofte gegeven aan Abraham en Sara.

Let nu op: Abraham dacht op een gegeven ogenblik om God een handje te moeten helpen! Ze konden immers geen kinderen krijgen.Hou dat vast.
Abraham verwerkt een kind bij de slavin (naar het vlees), Ismael. Later wordt de zoon uit de vrije vrouw geboren (naar de belofte), namelijk Izaäk.
Paulus stelt nu de vraag aan de Galaten: wie is nu jou moeder? door wie wordt je opgevoed? door Hagar die staat voor de berg Sinai die slaven baart (die staat voor de wet), of door de vrije vrouw, Sara?
Met andere woorden: Leef je uit de belofte, uit wat God doet?
Belofte heeft te maken dat God belooft en Hij dus verplicht is het te doen. Daaruit volgt automatisch dat ALLE eer dus ook bij Hem ligt !!
Als wij God een handje willen helpen dan treden wij Zijn beloften, en wat er uit voort komt is slavernij.
Vraag: Waaruit leeft een gelovige? uit belofte? = dat wat God doet,   OF uit de wet? = dat wat jij moet doen (eisen).
Beide hebben gevolgen. het is of eigen werk of belofte. En dat is de keuze die Paulus aan de Galaten geeft, en in hen aan ons.

Weder?
Gal.5:1 Opdat we waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrij gemaakt. Het graf is leeg. De wet (trouw-akte) was voorbij.
Gal.5:2 Houdt dus stand (wees standvastig, sta daarop) en laat u niet WEDER een slavenjuk opleggen.
…en laat u niet WEDER een slavenjuk opleggen. Opvallend is dat de Galaten uit het heidendom kwamen. Ze waren gelovig in Christus Jezus geworden, nu kwamen er Judaisten om hen onder de wet te stellen…en dan zegt Paulus…om u WEDER onder het slavenjuk te stellen
Hoezo WEDER? ze kwamen toch uit het heidendom? Jawel, dus Paulus zegt feitelijk dit: als heidense mensen waren jullie in de afgodendienst onder een slavenjuk, onder een wet (een religie) en nu keren jullie je tot het judaïsme (een andere religie), maar wederom onder een slavenjuk.

Wat is religie? de oorsprong is: ‘re’ is weer en ‘ligio (latijn) is vastbinden. En dat is de beschrijving van een slavenjuk.
Er zijn vele ‘religie’ varianten.  Een kenmerk van religie is dat je dingen moet doen.
Het kenmerk van het evangelie is: alles is gedaan. Wij danken God voor wat we in hem hebben. Leef dus in die vrijheid.

Even verder in Gal.5:13 zegt Paulus: laat de vrijheid geen motief zijn voor het vlees. Zeg niet : ik ben vrij dus ik leef voor het vaderland weg’.
Paulus zal die vrijheid NIET/NOOIT inperken omdat mensen er misbruik van kunnen maken. Neen zegt hij: leef voor God, geniet van die vrijheid. Dank Hem daarvoor. Als men de vrijheid misbruikt om voor zichzelf te leven, prima, dat is hun eigen zaak. Ze etaleren daarmee hun eigen onkunde.

Bevrijdingsdag – toekomst -
Rom.8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid (ijdelheid) onderworpen,  niet vrijwillig (niet zelf voor gekozen), maar om Hem (om God zelf), die haar daaraan onderworpen heeft,
U kent het vast wel, dat er mensen zijn die zeggen als er een God van liefde is, hoe kan Hij dan….
Maar mensen, God is nog bezig met Zijn werk. We gaan niet halfverwege Zijn werk Hem beoordelen. Dat is een VOORoordeel.Het is nu nog niet af. Besef één ding, dat bij de volheid van de tijd alle knieen zullen buigen en Hem zullen eren.

(vers 21) in (op) hope echter (= vaste verwachting), omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid (slavernij) aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen(zonen-erfgenamen) Gods.
God zal deze schepping van de slavernij bevrijden. Hij zal de schepping veranderen tot ONvergankelijkheid tot LEVEN.
Dat zal de echte bevrijdingsdag zijn. Reken daarmee.

This post has already been read 1266 times!