schaduwwetVooraf
Deze geschiedenis maakt deel uit van de Mozaïsche wet . Daarom eerst iets over de wet. In het algemeen denken gelovigen dat de wet de uitdrukking is van Gods wil en universeel is. Men beseft niet dat één specifiek volk, namelijk Israel gesteld is onder de wet.

Als we in de tijd kijken dan zien we dat:
(1) van Adam tot Abraham 2000 jaar is,
(2) en van Abraham tot Christus 2000 jaar is,
(3) en van Christus tot nu 2000 jaar is.
Als we nu binnen de periode van Abraham tot Christus kijken , dan zien we dat:
(2A) Na abraham er 430 jaar verstreken zijn voordat de wet gegeven werd
(2B) de periode van ontvangst van de wet tot Christus ongeveer 1500 jaar is
De periode ZONDER de wet is dus aanzienlijk langer (+/- 2500 jaar), dan de periode MET de wet (+/-1500 jaar)

De wet
De wet is er 430 jaar later bij gekomen (zie Gal.3:17). Dus 430 jaar na de onvoorwaardelijke beloften van God aan Abraham is de wet gekomen.
Verder noemt Paulus in dat zelfde hoofdstuk (Gal.3:24) dat de wet een tuchtmeester(opvoeder/pedagoog) is geweest voor ons  TOT Christus.
Israel had een opvoeder nodig in hun ‘kinderperiode’. -Vers 25- Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij NIET meer onder de tuchtmeester.
De wet heeft een tijdelijke functie.

Schaduw
De wet is een schaduw. Een schaduw geeft in de contouren de werkelijkheid weer en is in zichzelf duister.
Een schaduw wordt zichtbaar door licht wat er achter schijnt maar is donker in zichzelf.
De wet ging gepaard met heerlijkheid (2 Kor.3:7) maar vergelijkheid het niet met de werkelijkheid. want dan is de wet donker.
Het verwijst naar het licht(!), maar Paulus noemt het een bediening van de dood (2 Kor.3:7)

Bijbelgedeelte - Deutr.21:10-14
Deutr.21:10-14 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt,
en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,
dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen,
het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan, waarheen zij wil; gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen; gij moogt haar niet als slavin behandelen – want gij hebt haar gedwongen (lett. vernederd).

Deze wet (schaduw) is er voor de bescherming van de vrouw. Lees vers 14: gij moogt haar niet als slavin behandelen.
Let ook op wat de Heer zegt als hij in gesprek met de Farizeeërs en Schriftgeleerden is over het wegsturen van een vrouw (in bepaalde gevallen) met een scheidsbrief. (Math.19:8) Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op DE HARDHEID VAN UW HARTEN toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo NIET geweest. Dus in de periode van Adam tot Mozes was dat niet de bedoeling en de intentie.

de wet – onvermogen van de mens-
Hier ziet u iets heel belangrijks: de wet brengt niet tot uitdrukking (in de eerste plaats) dat wat God doet, maar het onvermogen van de mens.
De man is blijkbaar niet in staat zijn vrouw liefde te bewijzen. Het is dus een uitdrukking van het hart van de mens dat hard is.

de wet is profetie
De Heer zegt namelijk in Math.5:17 Ik ben gekomen om de wet en de profeten (…) te vervullen. De wet is profetie. Het spreekt van de dingen die gaan komen.

Profetie in Deutr.21:10-14
Dat het profetie is zien we in de diepere laag in de verzen 10-13 (Deutr.21)
(vers 10) Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt
Hier wordt gesproken over de ‘de dag van de krijg’.  Zie nu de profetische werkelijkheid Zach.14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg(oorlog), en zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.
De dag van de krijg verwijst naar de toekomst en de situatie dat HIJ zal optreden en orde op zaken zal gaan stellen.

(vers 10)… hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen(ballingen) maakt
zie nu de profetische werkelijkheid Deutr.30:3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen (er staat letterlijk: wederkeren en vergaderen –> gaat over de terugkeer van de Heer) uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.
God gaat zelf de ballingen terugbrengen in het land.
Het woord gevangenis in Deutr.30 is precies hetzelfde woord als in Deutr.21.

(vers 11) en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen
Wie is die vrouw in deze profetie? Dat is Israel(!)
zie Jes.54:5-7 Want uw Man is uw Maker (…) Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u (=Israël) de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen…
Door de profeten wordt zo vaak aangegeven dat de vrouw een uitbeelding is van Israel.
In deze geschiedenis ziet u DIE vrouw die uit het buitenland komt in een tijd van oorlog en wordt gebracht in het land, en de man ziet schoonheid in haar. Hij vat liefde voor haar op. Heel het profetische boek Hooglied gaat daarover. De Heer heeft liefde voor Zijn volk. In de dagen van de krijg zal Hij haar terugbrengen.

(vers 12) dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen
De tekst is een schaduw, staar je niet blind op de tekst ‘op zich’.  Het haar is een beeld van een bedekking. Het haar is de vrouw gegeven als een sluier, als een bedekking. Hier ziet u dat de bedekking wordt weggenomen(!) zie 2 Kor.3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
Een van de grote thema’s als het volk wordt teruggebracht in het land is dat de bedekking zal worden weggenomen. De werkelijkheid van de wet is Christus. Dat zal men gaan verstaan. Nu ziet men bepalingen die men bestudeert als ‘een gedragcode’.
…haar nagels knippen.

(vers 13) het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.
…haar nagels knippen en het kleed, dat zij bij haar wegvoering (gevangenschap) droeg, afleggen.
Alles wat herinnerd aan de ballingschap (aan vroeger) zal ze afleggen. Ze zal worden gereinigd. Nagels zijn trouwens dood!
…en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen.
Er is een periode van rouw en een tijd om een punt te zetten achter het verleden. Zie ook zoals het beschreven is in Zach.12 (de rouwklacht)
…een volle maand. U moet weten dat de grote verdrukking een tijd,tijden en een halve tijd of 42 maanden zal duren of 1260 dagen. Aan het einde van die periode zien we de wederkeer van de Heer. In Dan.12:11 wordt een periode van 1290 dagen benoemd. Dat is een verschil met de eerdere 1260 dagen. Dat is een periode van een volle maand van rouwklacht.
…daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. Profetisch gezien: de Heer zelf zal Zijn vrouw huwen. Dan zal er een nieuw huwelijksverbond zijn. Het land zal dan de woning zijn. (zie Hos.2:18-19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.)

 

 

This post has already been read 720 times!