soekotGideon en het loofhuttenfeest?

Zo op het eerste gezicht een vreemde opmerking. Maar na bestudering van de teksten ontkomen we er niet aan dat er in deze geschiedenis een diepere laag zit die verwijst naar het zevende Joodse feest, of beter gezegd, naar de zevende! hoogtij, of  derde! hoogtij in het najaar.

 

 

Een paar kenmerken van het loofhutten feest (Lev.23:34-36, 39-43)
-Hoogtijden zijn ZIJN feesten (Lev.23: 2), dus ook het loofhuttenfeest of Soekot.
-Hoogtijden najaarsfeesten:

1e van de maand Tisri – Bazuingeschal (Rosh Hasnhanah)
10e van de maand Tishri – Verzoendag (yom Kippur),
15e tm 22e (incl.8e dag) van de maand Tishri – Loofhutten feest (Feast of tabernacles)

-In loofhutten zult gij wonen zeven dagen…opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God (Lev.23:42-43)
-Het loofhutten feest is een inzamelings feest (druiven/olijven)…wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip.(Deutr.16:13) (Exod.23:14)
-Loofhutten feest is ook profetisch. Het is het zevende feest, van zeven dagen, in de zevende maand en verwijst naar de ‘wereldwijdde sabbat’  die op aarde zal gaan plaatsvinden. Het betreft Israel en de  volkeren. De gemeente, de ekklesia, heeft een andere, een geestelijke roeping.
(Er is een achtste feestdag aan gekoppeld (Num.29:35)
-In latere tijd is in Jeruzalem een waterschep feest aan Loofhutten toegevoegd.  Het ‘water element’  kreeg ook een plaats in de gebeden van het feest. Men vroeg om  regen voor het nieuwe  seizoen.
Dit aspect zien we terug in Johannes 7:37-41 (En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!)

Kortom: Loofhutten feest is het feest van genade, verwachting, hoop, inzamelen, rust en de (verbonds)trouw van de ene God.

Richteren algemeen
In het bijbelboek Richteren lezen we een telkens terugkerend patroon. Het staat beschreven in  het gedeelte Richt.2:6 tot en met 3:4.  Na Jozua kwam een ander geslacht op, dat de HERE niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des HEREN en gingen de Baäls dienen…
Verder lezen we: ook naar hun richters luisterden zij echter niet, maar liepen overspelig andere goden na en bogen zich daarvoor neder; zij haastten zich om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden
We lezen ook dat het de Heere is die geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten, meer voor hen zal wegdrijven om door hen Israël op de proef te stellen.

Wat goed is om te beseffen: Richteren is de periode vooraf dat Israël een koning kreeg.

Gideon
De geschiedenis van Gideon staat beschreven in Richteren zes tot en met acht. Hoofdstuk zes begint met …maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren . Hoofdstuk acht eindigt met de mededeling …toen had het land ten tijde van Gideon veertig jaar rust(vers 28).

–Opvallende zaken–
Een profeet – herinnering aan de hut in de woestijn-
Voordat Gideon geroepen werd lezen we dat de Heere een profeet stuurt (Rich.6:7-11).
De profeet herinnert Israel aan het feit dat YHWH hen verlost heeft uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die hen verdrukten. Tijdens het loofhutten feest denkt men terug aan de woestijnreis en het wonen in een hut.
–> Dit is een aanwijzing richting het loofhuttenfeest

Engel des Heren en het teken -wijnpers, tarwe-
Toen de Engel des HEREN onder de terebint ging zitten was Gideon bezig in de wijnpers! tarwe! uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen.

-De term wijnpers vinden we in de bijbel terug in een aantal Psalmen, namelijk in het opschrift van Psalmen 8, 81 en 84. In alle drie de gevallen is het opschrift het NAschrift van de VORIGE Psalm. Dus u leest over de wijnpers in Psalm 7, 80 en 83. In alle drie de Psalmen leest u  verbanden tussen de wijnpers en de volkeren/natien.
-Dit thema komt ook terug in Openbaring 14 wanneer er over de wijnoogst gesproken wordt. (vers 18-19) Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak. (vers 20) En de persbak (wijnpers) werd getreden buiten de stad.
- In 1 Kon.8:2  lezen we:  alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo samen, op het feest in de maand Etanim, dat is de zevende! maand.  In het gebed van Salomo van vers 22 tot en met vers 61 ziet u verbanden tussen het loofhutten feest en de volkeren.
*vers 43 opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen
*vers 53 want Gij hebt hen U ten erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde…toen Gij onze vaderen uit Egypte hebt geleid.
*vers 60…opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God is.

-Het woord ‘wijn’ in het Hebreeuws is  ’JaJin’ (Jod Jod Nun). De leterwaarde is 10+10+50 = 70.  Zeventig is het getal van de volkeren! Dit getal komt terug in Genesis 11. De volkerenlijst.
-Hoeveel zonen had Gideon? Richt.8:30 Hij had zeventig zonen!
–>Dit zijn aanwijzingen richting het loofhuttenfeest

Tarwe. We lezen in exod.34:22 Vier het Wekenfeest wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt, en het Inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt.
In Richt.14:1 lezen we dat de richter Simson (ook een type van de Heer) na enige dagen (lees dit profetisch) in de dagen van de tarweoogst tot zijn bruid terugkeert.
Als we nu terugkeren naar Gideon: Hij was in de wijnpers tarwe aan het ‘kloppen’: In de dag des Heren zullen eerst de eerstelingen bijeen verzameld worden.

Een geschenk
-Gideon vraagt aan de engels des Heere (onder de terebint) een bevestiging in de vorm van een teken. Hij zegt: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot U kome, en mijn geschenk uitbrenge, en U voorzette

De bevestiging krijgt Gideon. We lezen: Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitebokje en ongezuurde broden van een efa meel; het vlees deed hij in een mand en het vleesnat in een pot, en hij bracht het Hem onder de terebint en zette het Hem voor. De Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vleesnat uit. En hij deed dat. Toen strekte de Engel des HEREN de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan; en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des HEREN uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon, dat het de Engel des HEREN was

Een geschenk. Precies hetzelfde woord vinden terug in Gen.33. Daar lezen we van de verzoening van Jacob met Esau. De verzoening van twee volken (Gen.25:23 …Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen.)  Esau is het beeld van de heidenwereld (ruig, rood, aarde), en Jacob is het beeld van Israel. Hier (Gen.33) lezen we dus als diepere laag m.b.t. het geschenk, dat de volkeren verzoend worden

–> Geschenk (verzoening tussen volkeren) is een verwijzing naar loofhutten feest

Tot zover. klik hier voor:Gideon en het loofhutten feest (deel 2)

This post has already been read 1481 times!