Wat zag Stefanus bij zijn steniging?

August 12th, 2017|

stefanus

 

(NBG) Hand.7:54-56 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Wat zag Stefanus?
Als u de tekst leest is het […]